Skip to Content
Szeptember: Földanya, Szél, Szent Mihály hava                   2017.Szeptember.25, hétfő, Eufrozina napja.  Holnap Jusztina napja lesz.

ÉVKÖZI XVI. VASÁRNAP

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚLIUS HÓNAPRA

Missziós: Azokért a testvérekért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét és a keresztény élet szépségét.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: ,,A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: »Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnét került hát bele a konkoly?'' Az így válaszolt: ,,Ellenséges ember műve ez.'' A szolgák erre megkérdezték: ,,Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle?'' Ő azonban így felelt: ,,Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek! Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba!'' Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai és ágai között fészket raknak.'' Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: ,,A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tôle.'' Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá és kérték: ,,Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!'' Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: ,,Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti -- az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mint a nap, ragyogni fognak Atyjuk országában. Akinek van füle, hallja meg!''

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd:9,00 –  Ana szándékára

            18,00 – Dr. Búzás Árpád ( 6 hetes)

Szerda: 7,30 – Ana szándékára

            18,00 – Anamaria szándákára

Csütörtök: 7,30 – Hálaadó szentmise

                  18,00 – Marius és Alexia szándákára

Péntek: 7,30 – Agnes egészségéért

             18,00 -  † Josef (100. évf.)

Szombat: 7,30 – Veres Tibor és családja szándékára

              18,00 -

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

8. A ruházat tisztességes legyen: félmeztelenség nem talál a szent helyhez, még kevésbé a szentáldozáshoz.

9. A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imákat, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányait. A szentmise nem magánájtatosság. Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös éneket ne zavarja egyesek túleröltetett hangja. Akinek hallása bizonytalan, egészen halkan kapcsolódjék az éneklésbe.

(folytatjuk...)

 

A HÉT SZENTJE:

            Szent Márta

János evangelistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Bár a liturgiában csak Márta neve szerepel, azonban elválaszthatatlan testvéreitől, Máriától és Lázártól. Az evangélisták három alkalommal beszélnek Márta házáról és testvéreiről. Először, amikor Jézus tanítványaival úton volt és betértek egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony fogadta házába. Mária, az asszony húga odaült Jézus lábához és hallgatta szavait, miközben Márta sürgött-forgott. „Egyszercsak megállt és így méltatlankodott: „Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem!” Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre van gondod és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szüksége. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha.” (Lk 10,38–42) A második alkalom Jézus legnagyobb csodája: Lázár feltámasztása. Amikor Jézus megérkezett Betániába, Lázár már négy napja sírban volt. Márta, amikor meghallotta, hogy Jézus közeledik, elébe sietett, Mária pedig otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” Jézus megnyugtatta: „Feltámad a testvéred.” Márta erre azt mondta: „Tudom, hogy feltámad, majd a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Jézus hívatta Máriát is, majd a sírhoz ment, kérte, hogy hengerítsék el a követ. „Erre elhengerítették a követ. Jézus pedig égre emelte tekintetét és így imádkozott: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, hogy te küldöttél engem.” E szavak után hangosan beszólt a sírba: „Lázár, jöjj ki!” És a halott kijött. (11. fejezet) A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, közvetlen Húsvét előtt. Lakomát rendeztek tiszteletére, ahova a három testvér is hivatalos volt. Márta felszolgált, Lázár is a vendégek között volt, Mária pedig egy finom olajjal megkente Jézus lábát és megtörölte hajával. Az egyik tanítvány, Júdás méltatlankodott is emiatt, ám Jézus rászólt: „Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi!” Máté evangéliumában így folytatódik: „Bizony mondom nektek, ahol a világon csak hirdetni fogják az evangéliumot, mindenütt megemlékeznek majd arról is, amit ez az asszony tett.” (Jn 12,1–8; Mt 26,6–13)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Július

 23. Bölcs12,13-.16-19  24.Sir26,1-4.16-21 25. 2Kor4,7-15

       Róm 8,26-27                 Lk 12,32-34      Mt 20,20-28 

       Mt 13,24-43                                                  

          26. Sir 44,1.10-15          27. Kiv19,1-2;8-11;16-20

                Mt 13,16-27                    Mt 13,10-17                     

           28. Kiv 20,1-17             29. 1Jn 4,7-16

   Mt 13,18-23                  Jn 11,13-22

 

TEMETÉSEK:

Dávid szül. Sos Anna 94 éves