Skip to Content
Február: Jégbontó, Élet-föld, Böjtelő hava                   2018.Február.25, , Géza napja.  Holnap Edina napja lesz.

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

 

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! -- A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?'' Azt felelték: ,,Az első.''Erre Jézus így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!''

 

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus példázata egy apáról és két fiáról szól. Egyik fiú sem élvez előjogokat a másikkal szemben. Az apa mindkét fiával szemben ugyanúgy viselkedik, mindkettőjüktől ugyanazt kéri. Az apa és a két fiú kapcsolatát, viszonyát a szavak és a cselekedetek szintjén egyaránt megismerjük. Az első fiú meglehetősen ridegen felel apjának, megtagadja a kérés teljesítését. Még a kötelező tiszteletről és udvariasságról is megfeledkezik, amikor nem szólítja apjának azt, aki őt fiának nevezi. Ezzel szemben a második fiú a szavak szintjén rendkívül tisztelettudó. Ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy azonnal igent mond apja kérésére, hanem abban is, hogy „úrnak” nevezi apját, s ezzel elismeri annak tekintélyét. A cselekedetek szintjén viszont már megfordul a helyzet. Az első fiú, aki ugyan szóban megtagadta a kérést, mégis teljesíti apja akaratát. A második viszont, aki korábban ugyan kifejezte készségét, mégsem tette meg azt, amit apja kért tőle. A példázat két vallási magatartást állít szembe egymással, helyesnek és követendőnek nevezvén az elsőt és helytelennek minősítvén a másodikat.

Jézus mind a szavak, mind a cselekedetek szintjén a mennyei Atya engedelmes Fiának bizonyult. Tőle érdemes megtanulnunk a Atya iránti engedelmességet.Ma különösen is figyelek arra, hogy amit mondok, azt meg is teszem.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

 

1. Ez 18,25-28         2. Kiv 23,20-23a       3. Zak 8,20-23

     Fil 2,1-11              Mt 18,1-5.10            Lk 9,51-56          

     Mt 21,28-32  

 

                     4. Gal 6,14-18       5. Neb 8,1-4a;5-6;7b-12       

                         Mt 11,25-30            Lk 10,1-12                

               6. Bár 1,15-22         7. ApCsel 1,12-14         

                   Lk 10,13-16           Lk 1,26-38

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

 

5. A templomban az ismerősök legfeljebb fejhajtással köszöntik egymást, de beszélgetés, kézfogás nincs.

6. Figyelmünket a templom, a szentmise foglalja le, anélkül, hogy a templom közönségét szemlélnönk jobbra-balra, vagy hátra tekintgetve.

7. Szentmise, istentisztelet, prédikáció alatt kerüljünk minden fölösleges mozgást, sétálást, hogy ne zavarjuk a hívek figyelmét, áhítatát. A műemlék-látogatás nem istentisztelet idejére való. (folytatjuk)

 

A HÉT SZENTJEI:

 

 Szent őrzőangyalok

 

Az első időben az őrzőangyalokat Szent Mihály főangyallal együtt tisztelték. A XVI. századtól különböző egyházakban már megünnepelték, a római kalendáriumban 1615-ben vezették be. A gyermekkortól fogva egészen a halál pillanatáig, emberi életünket is körülveszik őrizetükkel és közbenjárásukkal – tanúsítja a Szentírás több helyen is. „Minden hívő mellett áll egy angyal, mint támogatója és pásztora, hogy vezesse őt az életben.” – írta Nagy Szent Vazul. Székesfehérváron a ciszter templomban az egyik mellékoltárt a szent őrzőangyalok tiszteletére szentelték. „A keresztény élet már itt – a hitben – részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldogító társaságából” – állapítja meg a Katolikus Egyház Katekizmusa.

 

MISEREND:

 

 

Hétfő: : 7,30 – Dochia

Kedd:  9,00 – Bușoiu Liviu-Gheorghe (2 évf.)

          18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: Assisi Szent Ferenc ünnepe

            7,30 - Burján János  (1 évf.)

          18,00 –

Csütörtök: 7,30 –

               18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek:  7,30 – Ft. Viorel

            18,00 -  † Jakab Zoltán (6 hetes)

Szombat: 7,30 –

             18,00 –

 

HIRDETÉSEK:

 

1. Még jelentkezni lehet az október 7-ei  elsőszombati zarándoklatra, Csíksomlyóra.  Részvételi díj 60 lei. Kérjük azokat is, akik már felíratkoztak, hogy hozzák be a pénzt, hogy kifizethessük a buszt.

2. Szerdán Assisi Szent Ferenc ünnepe. Szentmisék a plébániatemplomban reggel 7,30 órakor és 18,00 órakor lesznek.

3. Egy időre nem lesznek szerda délutáni szentmisék a Szent István templomban.

4. Péntek, elsőpéntek. Szentmisék 7,30 és 18,00 órakor lesznek a plébánia templomban. A szentmisék végén szentségimádás.

5. Október hónap folyamán rózsafűzér ájtatosságot végzünk a következő program szerint: a plébániatemplomban 17,30 órától kedden és pénteken az esti szentmisék előtt, szerdán román nyelven 17,30 órától és a Szt. István templomban du. 17,30-tól a szentmise előtt.

6. Újraindul a plébániai hitoktatás a következő program szerint:  az iskolás gyerekek számára szombaton:

 

- d.e. 10 órától román ajkú I – VIII osztályosok

- d.e. 11 órától magyar ajkú I – VIII osztályosok

- 12 órától az elsőáldozásra készülő gyerekek