Skip to Content
Február: Jégbontó, Élet-föld, Böjtelő hava                   2018.Február.25, , Géza napja.  Holnap Edina napja lesz.

A medgyesi unitárius egyház története

A medgyesi unitárius egyház története

A medgyesi unitárius egyház rövid története

      A XIX. században a kiegyezésig Medgyes egy zárt szász közösséget alkotott. A kiegyezés után a vasútépítéssel az iparosodás gyors fejlődésnek indult. A magyar adminisztráció bevezetése megfelelő tudású tisztviselőket igényelt. Ekkor kezdődött meg a magyarság betelepedése városunkba, elsősorban a Kisküküllő mentéről és a Székelyföldről.
         Az első unitárius prédikáció 1890-ben hangzott el a református templomban, Gvidó Béla szőkefalvi lelkész tartotta.

      1894-ben Medgyes Szőkefalva leány egyházközsége 1910-ig, a medgyesi szolgálatot a szőkefalvi unitárius lelkészek végzik el.
      1910-ben létrejön Segesvár, Erzsébetváros és Medgyes leányegyházközségek részére egy körlelkészi állás Segesvár központtal. A medgyesi unitárius egyház választott lelkésze Nagy Béla.
    1928-ban kiválik e hármas szövetségből Segesvár. A két leányegyházközséget, Erzsébetvárost és Medgyest, Erzsébetváros központtal, segédlelkészek irányítják (Mátyus Gergely, Fazakas Jenő, Rostás Dénes).
       1933-tól a medgyesi gyülekezet szorgalmazza az önállósulást. Ez év nyarán Nagy Sándor jegyző, majd pénztárnok három hónapos kemény munkával összeírja a medgyesi unitáriusokat (375 lélek, az azelőtt nyilvántartott 107 lélekhez viszonyítva). Nagy Sándor ebben az időben megírta A medgyesi unitárius egyház története című munkáját (kézirat).
         1934-ben megalakul a Medgyesi Unitárius Nőszövetség.
         Az 1935-ös összeírásnál a lélekszám 530. Május 30-án 17 fiatal konfirmál. Létrehozzák az unitárius temetőt.
         1936-ban, a várostól kiutalt 625 négyzetméter területen megkezdődött a templom és a papilak építése. Ez az építkezés elhúzódott 1996-ig , a torony felépüléséig. Ennek az időszaknak lelkészei: Bende Béla, Sükösd Pál, Miklós István, Kiss Károly.
         1940-ben a bécsi döntés után az 537 lelkes gyülekezet 250-re apad.

Megvalósításaink 1990-2000 között

        A diktatúra éveiben az akkori városvezetés megakadályozta a templom építésének befejezését, a torony felépítését. Az engedélyek beszerzése elhúzódott 1993-ig. Az akkori nagy infláció a megtakarított pénzünknek vásárlóerejét összezsugorította.
       1993 május 3-án szerződést kötött a medgyesi Unitárius Egyház az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Szeben megyei szervezetével egy Szeben megyei Magyar Ház építésére, az Illyés Közalapítvány anyagi támogatásával. A Millennium Ház felavatása 2000 június 25-én volt. A Millennium Házban székel az EMKE és a Szeben megyei RMDSZ. Ez időszakban fejeződött be a templom felújítása, építése: toronyépítés, nagy székelykapu a főbejárathoz, kis székelykapu a templomi bejárathoz, a szószék, papiszékek, lambéria, padok újrafestése. E közösségünk számára nagy volumenű munkálatok megszervezése és kivitelezése Kiss Károly lelkész és a mögéje felsorakozó előljárók, hívek munkáját dicséri.
     A megismétlődő árvizek lakhatatlanná tették az alagsorban levő papilakot. Az egyházközség rákényszerült egy kétszobás tömbházlakás megvásárlására.
       1995-ben a medgyesi egyházközség testvéregyházközségi kapcsolatot teremtett az amerikai Los Gatos-i és Evanstoni gyülekezettel. Újra alakult az Unitárius Nőszövetség és Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.
    1999-ben Magyarországra kitelepült Veress Gáspárné, Keresztély Hajnalka férjével harangot ajándékozott egyházközségünknek, az elhunyt édesapja Keresztély Sándor emlékére. 2006-ban Kiss Károly lelkész nyugdíjba vonult és helyét Cseh Dénes foglalta el 2010 júniusáig. 2010-ben felújítottuk az alagsori, volt lelkészi lakást (villanyhálózat, víz és csatornahálózat, központi fűtés, nyílászárók kicserélése). Sajnos a helyiség mikroklímája nem megfelelő, és ezért lakásként nem használható.

Nagy Ferenc

Medgyesi unitárius templom bejárat
Medgyesi unitárius templom harangja
Medgyesi unitárius templom harangja
Medgyesi unitárius templom székely kapu
Medgyesi unitárius templom