Back to top

Catalog / Şcoala gimnazială „Báthory István” din Mediaş

Catalog / Şcoala gimnazială „Báthory István” din Mediaş

Şcoala Gimnazială „Báthory István” din Mediaş este singura unitate de învăţământ de sine stătătoare din judeţul Sibiu cu predare în limba maghiară. Este o instituţie cu un număr redus de copii (115 în anul şcolar 2013/2014), dar de o deosebită importanţă pentru comunitate. 

Prima atestare documentară a şcolii datează din anul 1722, când s-a înfiinţat o şcoală pe lângă mănăstirea franciscană. A funcţionat ca şcoală confesională romano-catolică până în anul 1947, finanţarea ei fiind asigurată de Biserica Romano-Catolică, cu sprijinul părinţilor şi al unor firme şi persoane fizice, la care se adăugau contribuţiile comunităţilor locale din Mediaş şi unele localităţi limitrofe. 

Astfel se reuşeşte îmbogăţirea bazei materiale prin construirea unei noi săli de clasă. Menţionăm că începând din anul 1896 a mai funcţionat în oraş o şcoală confesională cu predare în limba maghiară pe strada Unirii, finanţată de Biserica Reformată. 

Anul 1948 este anul reformei în învăţământ, dictat de regimul comunist, care desfiinţează şcolile confesionale şi în cel mai bun caz le transformă în şcoli de stat. Această soartă a avut-o şi şcoala noastră. În perioada 1948-1959 a funcţionat ca şcoală cu predare în limba maghiară sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 4 Mediaş. 

În anul 1959, printr-o hotărâre a Ministerului Învăţământului, şcoala se desfiinţează, iar elevii şi cadrele didactice sunt transferate la Şcoala Generală Nr. 1 Mediaş. Baza materială a şcolii este transferată la Şcoala Generală Nr. 1, cu excepţia aparaturii de fizică şi chimie, care s-a transferat la Şcoala Generală Nr. 4, care a comasat şi şcoala confesională reformată.

În perioada 1959-1990, elevii aparţinând minorităţii maghiare au frecventat şcoala în limba maternă după cum urmează: ciclul primar la şcoala Generală Nr. 4, iar în urma construirii cartierelor „Gura Câmpului” şi „Vitrometan” au funcţionat secţii maghiare pentru clasele I-IV şi la Şcoala Generală Nr. 7, respectiv la Şcoala Generală Nr. 8. La Şcoala Generală Nr. 1 a funcţionat o secţie maghiară atât pentru ciclul primar, cât şi pentru ciclul gimnazial. 

Datorită scăderii numărului elevilor, secţiile maghiare din cartierele noi au funcţionat o perioadă prin învăţământ simultan, iar ulterior au fost desfiinţate: la Şcoala Generală Nr. 4 în 1983, iar la Şcoala Generală Nr. 7 în anul 1989. La Şcoala Generală Nr. 8 a continuat funcţionarea secţiei maghiare până în anul 1998. În această perioadă, în conducerea şcolilor unde funcţionau secţii maghiare reprezentarea se făcea la nivelul funcţiei de director adjunct.

După evenimentele din Decembrie 1989, cadrele didactice, părinţii şi elevii de la secţia maghiară din Şcoala Generală Nr. 1 au hotărât reînfiinţarea şcolii cu predare în limba maghiară în corpurile de clădire care au adăpostit mai multe secole şcoala confesională romano-catolică. S-a ales un nou consiliu de administraţie, director şi începând cu 20.01.1990 a funcţionat ca şcoală de sine stătătoare cu denumirea de Şcoala Generală Nr. 10 Mediaş. 

După o perioadă dificilă, în care a trebuit să se refacă infrastructura materială şi logistică a noii instituţii, în anul 1998, într-un cadru festiv, şcoala a primit denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII „Báthory István” Mediaş, după numele marelui principe al Transilvaniei şi rege al Poloniei Ştefan Báthory, ales principe la Mediaş. 

Clădirile nu erau adecvate normelor europene, în sensul că iluminatul natural era deficitar datorită dimensiunii ferestrelor, igrasia afecta majoritatea clădirilor, iar intrarea în sălile de clasă se făcea aproape direct din curtea şcolii. Datorită numărului mic de săli de clasă, învăţământul s-a organizat în două schimburi: ciclul primar şi clasele VII şi VIII de la ciclul gimnazial au studiat dimineaţa, iar clasele V şi VI au urmat cursurile după-amiază. 

 

Vechea clădire  

De asemenea, spaţiile în care funcţionau sala de sport şi biblioteca nu erau adecvate: nu aveau vestiar, respectiv sală de lectură, fiind şi de dimensiuni mici; de fapt acestea s-au amenajat la demisolul corpului 3. Datorită lipsei spaţiului, şcoala nu avea cabinete sau laboratoare. Pentru a se soluţiona o parte din aceste neajunsuri, o sală de clasă a fost recompartimentată şi s-a obţinut un spaţiu în care s-a amenajat laboratorul de informatică. 

Datorită acestor neajunsuri, consiliul de administraţie a făcut demersurile necesare la autorităţile locale, iar planul de amenajare prevedea mansardarea clădirilor şi amenajarea curţii. Amenajarea curţii a şi început, dar a fost întreruptă pentru că unitatea noastră de învăţământ a fost cuprinsă în Programul de reabilitare a unităţilor de învăţământ preuniversitar finanţat de Banca Mondială şi Banca Europeană de Dezvoltare. În acest proiect se prevedea realizarea unei noi clădiri cu 8 săli de clasă şi 2 laboratoare. 

Primul impediment în realizarea proiectului a fost situaţia juridică a clădirii şi terenurilor: după cum s-a menţionat, această şcoală a aparţinut de Biserica Romano-Catolică, care a revendicat-o, iar programul de reabilitare se realizează doar la unităţile de învăţământ cu situaţie juridică clară, unde statul este proprietar. Din acest motiv, am făcut demersurile necesare pe lângă Biserica Romano-Catolică, Ordinul franciscanilor din România şi Primăria municipiului Mediaş, având ca rezultat un schimb imobiliar între Biserica Romano-Catolică şi Primăria municipiului Mediaş. Astfel s-a clarificat situaţia juridică a clădirii şi terenului, iar Programul de reabilitare a trecut la următoarea etapă: licitarea şi realizarea proiectului.

Proiectul s-a realizat, a fost avizat de M.Ed.C. şi De ISJ Sibiu, dar a fost respins de Direcţia Monumentelor Istorice. Motivul: noua clădire nu păstrează stilul arhitectonic al zonei, fiind situat între două monumente istorice importante din oraş: zidul cetăţii şi Mănăstirea Franciscană. S-au făcut noi demersuri la M.Ed.C. şi la Ministerul Culturii pentru continuarea proiectului. S-a obţinut un aviz favorabil cu condiţia păstrării frontului corpului de clădire 1. 

S-a realizat un nou proiect, care a fost avizat de organele competente. În condiţiile realizării programului de reabilitare, elevii vor avea posibilitatea să studieze într-o şcoală la standarde europene. În februarie 2007 s-a demarat procesul de demolare, urmat de construcţie. În aceste condiţii, elevii şi cadrele didactice trebuie să-şi desfăşoare activitatea într-o altă locaţie în aşa fel încât procesul instructiv-educativ să nu fie perturbat. Conducerea şcolii, cu ajutorul Primăriei municipiului Mediaş, a căutat o altă unitate şcolară care dispune de spaţiu excedentar. 

Singura posibilitate acceptabilă de către elevi, părinţi şi cadre didactice a fost un corp de clădire situat pe strada Aurel Vlaicu nr. 33, la fosta Şcoală Militară de Aviaţie, care este în proprietatea Primăriei municipiului Mediaş. 

Consiliul local şi Primăria municipiului Mediaş au aprobat sumele necesare reabilitării clădirii. Astfel, în perioada construcţiei ne-am desfăşurat activitatea în noua locaţie de pe strada Aurel Vlaicu (în perioada 2007-2010). La data de 30 octombrie 2010 a avut loc festivitatea de inaugurare a noii clădiri şcolare.

    

Clădirea şcolii

Am menţionat faptul că Şcoala Gimnazială „Báthory István” din Mediaş este o şcoală reprezentativă. Scopul nostru este de a oferi elevilor noştri educaţia necesară pentru a se afirma într-o societate în continuă schimbare. Rezultatele elevilor la examenele naţionale şi la concursuri şcolare la nivel local, judeţean, naţional şi chiar internaţional dovedesc faptul că nivelul educaţiei şi instruirii este pe măsura cerinţelor.

De asemenea, colectivul de cadre didactice şi elevii se implică în mod activ în toate manifestările comunităţii maghiare din localitate şi judeţ: participă la „Zilele culturii maghiare din judeţul Sibiu” cu activităţi care atrag comunitatea locală; în fiecare an am participat la festivalul de dansuri populare maghiare „Vándorcsizma”

Formaţia de dansuri la festivalul „Vándorcsizma”

Un alt scop este păstrarea tradiţiilor minorităţii maghiare; în acest scop organizăm ateliere de creaţie populară: ateliere de încondeiere a ouălor de Paşti, ateliere de modelare în lut şi croşetat lână, ateliere de prelucrare a lemnului şi alte meşteşuguri tradiţionale.

 Acest lucru îl facem cunoscut şi comunităţii româneşti şi germane din municipiul Mediaş prin invitarea acestora la activităţi: un moment deosebit de important a fost proiectul iniţiat de MEN (Călătoria mea multiculturală) la care au participat elevi şi cadre didactice de naţionalitate română, germană şi romă din oraş şi care a avut un succes deosebit.

 

Proiectul „Călătoria mea multiculturală”

De asemenea organizăm activităţi cu elevii din zona municipiului Mediaş, unde există secţii cu predare în limba maghiară (Dumbrăveni, Copşa Mică, Alma, Şmig, Boarta, Valea Viilor), având în vedere faptul că acestor copii le asigurăm transportul la şcoala noastră începând cu clasa a V-a pentru a avea posibilitatea să-şi continue studiile în limba maternă (în anul şcolar 2013-2014 am asigurat transportul a 27 elevi).

Pentru viitor, scopul nostru este internaţionalizarea activităţii şcolii prin implicarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte Erasmus+ şi Etwinning.

         

Szederjesi György