Back to top

Évközi XIV. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XIV. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

EVANGÉLIUM:

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.'' A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. ,,Uram - mondták -, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.'' Ő így válaszolt: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek  föl van írva a mennyben.''

           

ELMÉLKEDÉS:

Jézus nem csak tizenkét apostolát küldte missziós útra, hanem más tanítványait is. E tanítványi körhöz tartozott Szent Lukács is, a harmadik evangélium és az Apostolok Cselekedetei szentírási könyvek szerzője. Az orvosnak tanult Lukács is azt a küldetést kapja, hogy hirdesse az Isten országának evangéliumát. Ő nem csupán szóban tesz ennek eleget, hanem lejegyzi, leírja az igehirdetésben elhangzottakat és összefoglalja az apostolok működésének első éveit. Evangéliumából az a Jézus bontakozik ki előttünk, aki az irgalmasságot hirdeti, az apostolok cselekedetiben pedig a Jézus által alapított Egyház áll előttünk, amelynek apostolai hirdetik az irgalmasság örömhírét. Ez az örömhír ma az én szívemhez szól, engem indít bűnbánatra. 

VERS:    

Az Ur Jézushoz 
Faludi Ferenc

Jézus, szivem szép szerelme! 
Az én lelkem gerjedelme 
Buzgón szeret tégedet; 
 

Nem azért, hogy üdvezüljen, 
Tüzre, kinra ne kerüljen, - 
Másként szeret tégedet. 
 

Ingyen Uram, te szerettél, 
Teremtettél, megszenteltél, 
Megváltottál engemet: 
 

Ugy, én szivem szép szerelme! 
Az én lelkem gerjedelme 
Ingyen szeret tégedet. 
 

Ebben a hív szeretetben, 
Hóltig való tiszteletben 
Vígan ontom véremet, 
 

Vígan néked én Istenem, 
Drága kincsem és mindenem, 

Feláldozom éltemet!

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Július

 7. Iz 66,10-14c         8. Ter 28,10-22         9. Ter 32,23-33

     Gal 6,14-18               Mt 9,18-26             Mt 9,32-38  

     Lk 10,1-12,17-20                             

                        

 10. Ter 41,55-57;42,5-7;17-24              11. Péld 20,1-9

               Mt 10,1-7                                      Mt 19,27-29

                                

12. Ter 46,1-7;28-30                              13. Ter 49,29-33;50,15-26

      Mt 10,16-23                                           Mt 10,24-33

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Tereza, Angela és Alex egészségéért

Kedd: 9,00 –  Kádár Rozália (6 hetes)

            18,00 – Szőke István (6 hetes)

Szerda: 7,30 –  † Alexandru, Clara és Luca

Csütörtök: 7,30 - Alexandru és Elena

                  18,00 –

Péntek: 7,30 –  † Gheorghe és Ana

 18,00- Tárcza, Reis és Szabó családok elhunytjaiért

Szombat: 7,30 – Az Oltean család szándékára

               18,00 –  

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚLIUS HÓNAPRA

Missziós: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.