Back to top

Évközi III. Vasárnap - Évközi III. Vasárnap

Évközi III. Vasárnap - Évközi III. Vasárnap

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Január 27-31 között lesz megtartva Medgyesen a keresztény-egység imahete a következő program szerint:

Hétfő, január 27. 17 óra, görög katolikus templom  Mihai Vitezul út (Zekes)

Kedd, január 28. 17 óra, római katolikus plébániatemplom (Zekes)

Szerda, január 29. 17 óra, református templom

Csütörtök, január 30. 17 óra, evangélikus templom

Péntek, január 31. 17 óra, unitárius templom

2. Szombaton, február 1-én délután 5 órától Böjte Csaba atya fog misézni a Szent István templomban. Kiséretében lesz a Eucharisztikus Kongreszust előkészítő bizottság titkátnője, aki a nagy eseményről mutat be ismertetőt.

3. Jővő vasárnap febr. 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a szentmisét gyertyaszenteléssel kezdjük.  Egyben elsővasárnap, a szentmise végén szentségimádás lesz. 

4. Folyó év február 22-én kerül sor Gyulafehérváron az új püspökszentelésre. Aki részt szeretne venni ezen az eseményen kérjük jelezze a plébánia irodáján legkésőbb február 2-ig, mert Gyulafehérvárra a bejelentkezési határidő február 3. déli 12 óra.

EVANGÉLIUM:

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:

            Zabulon földje és Neftali földje,

            a tenger útja, a Jordán vidéke,

            a pogányok Galileája:

            A sötétben lakó nép nagy fényt lát,

            és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.

            Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!''

            A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

 

ELMÉLEDÉS:

Jézus nyilvános működésének kezdetét mutatja be a mai evangélium. Keresztelő Jánosnak, a Messiás előfutárának küldetése befejeződött, s most Jézus lép a nép elé. Máté evangélista e helyen nagyon tömören foglalja össze Jézus tanításának lényegét: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Ezzel a kijelentéssel, illetve gondolattal a későbbiekben újra és újra találkozunk még. Jézus ugyanúgy megtérést kér, sürget, miként Keresztelő János is. Jövetelével ugyanis új idő kezdődik, elérkezett a messiási idő. Az embereknek meg kell újulniuk vallásosságukban. A megtérés, az életmód megújítása, a lelki újjászületés az ószövetségi időkben a próféták mondanivalójának meghatározó eleme volt. Ez a prófétai beszédmód köszön vissza Keresztelő János szavaiban, s most immár Jézus kijelentéseiben is. A megtérésre való figyelmeztetés mellett a másik lényeges elem Isten országának meghirdetése. Az országba mindenki meghívást kap, de csak azokban valósul meg, akik készek életüket megújítani, azaz megtérni.
Jézus elkezdi megvalósítani azt, amiért a világba jött, s amit a mennyei Atya küldetésként bízott rá. Elkezdi az üdvösség útjára vezetni az embereket, amely úton megismerhetik az Atya szeretetét és eljuthatnak hozzá. Ezen az úton egyedüli vezetőnk Jézus lehet, mert ő az üdvösség szerzője számunkra.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  

JANUÁR-FEBRUÁR

26. Iz 8,23b-9,3            27. 2 Sám5,1-10     28. Bölcs 7,7-10.15-16     

      1Kor 1,10-13.17           Mk 3,22-30             Mt 23,8-12    

      Mt 4,12-23                                          

               29. 2 Sám 7,4-18      30. 2 Sám 7,18-29

                     Mk 4,1-20                        Mk 4,21-25

                31. Fil 4,4-9       1. 2 Sám 12,1-17

                     Mt 18,1-5                Mk 4,35-40   

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Eugenia, Lucreția, Denis és Petronela egészségéért

 Kedd:9,00– A Vándor család szándékára

         17,00- Imaest a keresztények egységéért

Szerda: 7,30 – A rózsafűzér társulat tagjaiért

Csütörtök:7,30 – Anna szándékára

                17,00 – Szándékra

Péntek: 7,30 – Az Ursu család elhunytjaiért

            17,00 – Rizolu Ioan, Ileana, Tomanek József, Mária

Szombat: 7,30 – Szándékra

              17,00 – Verdeş Margareta (2. évf.)

 

KERESZTELÉS:

            Kovacs Laura-Maria