Back to top

Évközi XXVIII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXVIII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Csütörtökön délután nem lesz szentmise a Szent István templomban

2. A jövő vasárnapi gyűjtést a missziók megsegítésére végezzük. Isten fizesse adományaikat.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ”Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!'' Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!'' Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,,Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!'' A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: ,,Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.'' Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ,,Hát akkor ki üdvözülhet?'' Jézus rájuk nézett és folytatta: ,,Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.'' Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: ,,Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.'' Jézus így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százasnyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.''

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus és a gazdag ifjú találkozását, rövid beszélgetését olvashatjuk a mai evangéliumban. Az ifjú arról érdeklődik Jézusnál, akit elismerő, megtisztelő módon „jó Mesternek” nevez, hogy mit tegyen annak érdekében, hogy elnyerje az örök életet. Válaszában Jézus a törvények megtartását jelöli meg, majd pedig miután az ifjú ezek megtartásáról biztosítja, az Úr többet kér tőle: mondjon le vagyonáról és kövesse őt! Az ifjú azonban nem akar egy ilyen komoly döntést meghozni, ezért távozik. Érdemes odafigyelnünk a történet kezdetére és végére, az ifjú érkezésére és távozására. Mennyire ellentétes, hogy aki „odasietett” Jézushoz, az néhány perc múlva „leverten távozott.” A történetben szereplő ifjú nem véletlenül találkozott Jézussal, hanem kifejezetten hozzá igyekezett, tőle várt választ. Odasietésében benne van a tettrekészség, a lelkesedés, a buzgóság. Élete nagy döntését akarja meghozni és ehhez kér tanácsot a Mestertől. Azzal a szándékkal térdel elé, hogy bármit is fog mondani, mindent kész megtenni. Ez a nagy lelkesedés aztán ellentétébe fordul, a válasz hallatán elszomorodik és leverten elkullog. A váratlan fordulat oka az lehet, hogy lelkesedésében inkább motiválta saját elképzeléseinek megvalósítása, mintsem Isten akaratának teljesítése. Mi akadályoz engem abban, hogy teljes szívvel kövessem Jézust?

 

A HÉT SZENTJE:

Avilai (Nagy) Szent Teréz

Avilában, Spanyolországban született 1515. március 28-án, tizenegyedik gyermekként. Édesapja Cepeda Sanchez Alfonz jómódú, vallásos kereskedő ember volt, édesanyja Ahumada Beatrix igen jámbor asszony volt. Teréz korán megtanult imádkozni, hitéért lelkesedni és nagyon korán elkezdett olvasni. Tudásvágyát nehezen lehetett kielégíteni. Kedvenc olvasmányai a szentek élete volt. Gyermekes lelkesedéssel előbb vértanú, majd remete szeretett volna lenni. Ezután lovagregényeket próbált írni, majd szépségével kezdett túl sokat foglalkozni. Tizenhat éves korában már a hivatását is elvesztette, már nem gondolt apácaságra. Vidám társasági életet élt. Ekkor édesapja ágostonos apácákra bízta nevelését. Itt újra magára talált, ám azt is tudta, édesapja ellenezné. Betegen hazakerült. Felgyógyulva titokban elhagyta otthonát és 1533. november 2-án apja beleegyezését is megszerezve karmelita apáca lett. Rendi neve: "A Jézusról nevezett Teréz". Sokat betegeskedett, egy alkalommal napokig tetszhalott is volt már, majdnem élve eltemették, de magához térve és feljavulva egyre nagyobb lett életszentsége. Egyre többször jelentkezett életében a szemlélődő imádság kegyelme. Sokat szenvedett a gyanúsítások, megnemértések, értetlenségek miatt. Magával szemben is bizalmatlan volt, hátha nem Istentől vannak adományai. Tudós és szent emberek megnyugtatták, de figyelmeztették is a kegyelmekkel járó szent elkötelezettségre is. Gyóntatója parancsára kezdte leírni lelki élményeit. Már életében szentként kezdték tisztelni, de a féltékenység sokakat ellene fordított. Látomásban az Úr parancsot adott neki, hogy elvonultabb élettel folytassa lelki útját. 1562. augusztus 24-én Avilában 12 társával megalapították a Szent József-kolostort. Itt az eredeti karmelita szabály szerint éltek, "sarutlanok" lettek. Keresztes Szent Jánossal sikeresen reformálta meg rendjüket, az eredeti szigorú szabályok szellemében. Sok rendházat alapított, kiterjedt levelezést folytatott. Sokan kívánták látni, vele találkozni. Amikor Alba hercegi családja hívta, hogy jelenlétével segítséget adjon, Teréz sietett Albába, de már csak nagybetegen ért oda. Megmondta halála pontos idejét, de alázatosan vállalta az orvosi vizsgálatok és kezelések gyötrelmeit. 1582. október 4-én halt meg, azon a napon, amelyen XIII. Gergely pápa naptárreformja megkezdődött, ezért ünnepeljük október 15-én (mert 4-én a naptárreform miatt 15-ét írtak!). Holtteste épségben maradt, Albában őrzik, a tiszteletére emelt gyönyörű bazilikában. 1614-ben boldoggá avatták, 1622-ben pedig XV. Gergely pápa szentté avatta. VI. Pál pápa 1970-ben egyháztanítói címet adott neki. Spanyolország második védőszentje. Jelmondata volt: "Szenvedni vagy meghalni!"

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Otilia és Gheorghe

Kedd:  9,00 – Fetean Achim szándékára

           18,00 – Gajdos Imre (6 hónap)

Szerda: 7,30 - Maria

Csütörtök: 7,30 – Virginia és Ioan

Péntek:  7,30 - Hálaadás

             18,00 - Lőrincz Lajos (2. évf.)

Szombat: 7,30 – Liliana és Ioana egészségéért

              18,00 – Otilia ésGheorghe

              

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Október

14.  Bölcs 7,7-11                  15. Gal 4,22-24;26-27            16. Gal 5,1-9

       Zsid 4,12-13                       Lk 11,29-32                           Lk 11,37-41

       Mk 10,17-30                                         

 17. Fil 3,17-4,1                    18. 2Tim 4,10-17b              

     Jn 12,24-26                            Lk 10,1-9

 19. Ef 1,11-14                     20.  Ef 1,15-23   

      Lk 12,1-7                              Lk 12,8-12