Back to top

Nagyböjt IV. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Nagyböjt IV. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Ma éjjel áttértünk a nyári időszámításra és eszerint változik a szentmisék sorrendje. A délutáni szentmisék 18,00 órától lesznek.

2. Csütörtökön nem lesz szentmise a Szent István templomban.

3. Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 18,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

4.  Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után a   szentségimádás lesz.

EVANGÉLIUM:

 Azokban a napokban: Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük'' – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ,,Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.''

ELMÉLKEDÉS:

A nagyböjt egyik legmegindítóbb elbeszélését, a tékozló fiú és az irgalmas atya történetét olvassuk az evangéliumban. A példázat cselekményei a házhoz kötődnek. E házat hagyja el a fiatalabb fiú, ide kívánkozik vissza, amikor mindenét elpazarolta, és ebbe az atyai házba tér vissza. Neki mindig helye volt ebben a házban, akkor is, ha ez a hely egy időre üres maradt. Az idősebb testvér, akinek szintén helye van az atyai házban, a történet végén mégsem akar oda belépni, mert talán azt gondolta, hogy az ő helyét akarja elfoglalni öccse, akit nem is testvérének, hanem atyja fiának nevez. Vajon bement-e később a házba? És én belépek-e az irgalmas Isten házába, ahol nekem is helyem van?

VERS:    Jézus és a kereszt

Sík Sándor

Akkor felemelék a keresztet a poroszlók.
És tompán megzördültek a hosszú nagy szegek.
Odalépett. Szemében két csillag remegett.
S az ostor izzó csókja szent vállain piroslott.
Vöröslő fény világolt a Koponyák hegyén,
Az égen torlódtak fekete fellegek.
Már vijjogott a szél, a föld már reszketett.
És recsegett a kárpit a templom rejtekén.
A palota előtt kiáltozott rekedten
A hullámzó tömeg ... kis szegény emberek.
A lét örök forgása egy percre megmeredt
S némán egymásra néztek:

Krisztus és a kereszt ketten.
Nagy ismeretlen tűzzel a lét új titka rezgett
Ama szemben és arcon s a töviskoszorún,
És karjait kitárta, szelíden, szomorún,
És magához ölelte a rettentő keresztet.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Szándékra

Kedd: 9,00 – Ovidiu egészségéért

         18,00 - Rózsafüzér társulat élő tagjaiért

Szerda: 7,30 – Ovidiu egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Gheorghe egészségéért

Péntek:7,30 – Tibor egészségéért

             18,00 – Ovidiu egészségéért

Szombat: 7,30 – Gheorghe és Ana

              18,00 – Rózsafüzér társulat élő tagjaiért

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Március-Április

   31. Józs 5,9a 10-12           1. Iz 65,17-21             2. Ez 47,1-9.12

         2Kor 5,17-21                     Jn 4,43-54                Jn 5,1-16   

         Lk 15,1-3.11-32                                              

   3. Iz 49,8-15                      4. Kiv 32,7-14

      Jn 4,17-30                            Jn 5,31-47

 5. Bölcs 2,1-22                    6. Jer 11,18-20

     Jn 7,10-30                           Jn 7,40-53

 

 

TEMETÉSEK:

            Both Wilhelm 92 ani

            Varró Lőrinc 84 éves

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen