Back to top

Húsvét III. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvét III. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1.  Május 7-én kedden 19 órai kezdettel „Egy hiteles ember”, Ferenc pápáról szóló filmet vetítünk a pápalátogatásra készülve. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

2.  Május 9-én csütörtökön 18 órától a református parokián Wenzel Gazdag Erzsébet felolvasóestéjére kerül sor. A szervezők szeretettel látnak mindenkit.

Ugyancsak csütörtökön 19 órától a plébánián az elsőáldozók szüleivel lesz megbeszélés, kérjük igyekezzenek jelen lenni. Jövő vasárnap, május 12-én a 11 órási szentmisén lesz az elsőáldozás.

EVANGÉLIUM:

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: ,,Megyek halászni.'' ,,Mi is veled megyünk'' -- felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: ,,Fiaim, nincs valami ennivalótok?'' ,,Nincs'' -- felelték. Erre azt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.'' Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: ,,Az Úr az!'' Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét -- mert neki volt vetkőzve -, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: ,,Hozzatok a halból, amit most fogtatok.'' Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: ,,Gyertek, egyetek!'' A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: ,,Ki vagy?'' - hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: ,,Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?'' Péter így szólt: ,,Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.'' Erre Jézus azt mondta neki: ,,Legeltesd bárányaimat!'' Aztán újra megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz te engem?'' Ô azt felelte: ,,Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!'' Erre azt mondta neki: ,,Legeltesd juhaimat!'' Majd harmadszor is megkérdezte tőle: ,,Simon, János fia, szeretsz engem?'' Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: ,,Szeretsz engem?'', és ezt válaszolta: ,,Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!'' Jézus pedig ismét ezt mondta: ,,Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.'' Azt jelezte e szavakkal, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: ,,Kövess engem!''

VERS:  

Hálaadás Dsida Jenő

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
– itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Gheorghe és Ana

Kedd: 9,00 – Angela, Alex és Tereza egészségéért

         18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda:7,30– Elena és Alexandru

Csütörtök: 7,30 – Liliana és Ioana egészségéért

                18,00 - Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek: 7,30 – A tisztítótűzben levő lelkekért

             18,00 – Varró Lőrinc (6 hetes)

Szombat: 7,30 –

              18,00 – Boros Juliánna

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

   5. ApCsel 5,27-41                6. ApCsel 6,8-15          7. ApCsel 7,51-8,1

          Jel 5,11-14                         Jn 6,22-29                   Jn 6,30-35     

           Jn 21,1-19

                                 

     8. ApCsel 8,1-25                  9. ApCsel 8,26-40

         Jn 6,35-40                           Jn 6,44-51

 

   10. ApCsel 9,1-20               11. ApCsel 9,31-42

         Jn 6,52-59                            Jn 6,60-69

TEMETÉS:

 Finna Géza 68 éves

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen