Back to top

Évközi VI. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi VI. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, február 17-én 15 órától örökös szentségimádás lesz a Szent István templomban, amely 17,00 órakor kezdődő szentmisével fog zárulni. A plébániatemplomban reggel 7,30 órakor lesz szentmise.

2.  Adójuk 3,5%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!'', méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!'', méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét -- kivéve hűtlenség esetét --, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van.

ELMÉLKEDÉS: 

A hegyi beszéd ma olvasott részében a törvények megtartásáról tanít Jézus, aki szavai szerint nem megszüntetni jött a régi törvényeket, hanem a korábbiakat akarja tökéletessé tenni, azaz feltárni azok eredeti isteni szándékát. Bár Jézus a régi parancsok megtartásáról, érvényben maradásáról beszél, mi keresztények valójában nem tartjuk meg az ószövetségi előírásokat. Emiatt nehézséget okoz Jézus szavainak értelmezése, illetve az ellentmondás feloldása. Az igaz, hogy nem tartjuk meg szó szerint a 613 ószövetségi törvényt, de a keresztény tanítás a régi törvény egészének szellemére és annak alappilléreire, a tízparancsolatban részletezett Isten- és emberszeretetre épül, s mintegy annak folytatása. Érdemes megemlíteni, hogy Jézus feltámadása és mennybemenetele után az első keresztények között kialakult olyan elképzelés, ami szerint meg kell tartani a mózesi törvényeket, mások viszont ezzel ellenkező véleményen voltak. Szent Máté evangéliuma ebből az időből származik, s írásából kitűnik, hogy művét olyanoknak szánja, akik a zsidóságból tértek a krisztusi hitre. Ezt a korai időkre jellemző gondolkodást már felülmúlja Szent Pál apostol tanítása, illetve a Jeruzsálemben tartott apostoli zsinat is úgy döntött, hogy a pogányságból megtérteknek nem kell megtartaniuk a zsidó törvényeket. A fejlődés tehát már a legkorábbi időktől abba az irányba halad, hogy az ószövetségi, régi törvény helyett Jézus új törvénye a mértékadó. Mit jegyezzünk meg mindebből tanulságként? Isten minden ember szívébe írta a szeretet törvényét. Ezt kell megvalósítanom életem során és erre kell vezetnem másokat.

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

         15,00- ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS

A SZENT ISTVÁN TEMPLOMBAN

Kedd: 9,00 – Pustianu Maria (2. évf.)

        17,00 – Corina és Jim egészségéért

Szerda: 7,30 – Ft. Vasile , Aurica, Maria, Maria, József, Tampa, Marieta, Vasile, Maria és  a Creţu, Huszár családok elhunytjaiért

Csütörtök:7,30–Orbán József, Ilona és Dávid Krisztina

   17,00 – A Jakab és Dobai családok elhunytjaiért

Péntek: 7,30 – Corina és Jim egészségéért

            17,00 – Papp János (6 hetes)

Szombat: 7,30 – Corina és Jim egészségéért

    17,00 – Papp Judit, Mária, Erzsébet és Teréz

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Február

16.Sir 15,15-20             17.Jak 1,1-11            18. Jak 1,12-18

       1Kor 2,6-10                 Mk 8,11-13                 Mk 8,14-21  

       Mt 5,17-37

19.  Jak 1,19-27            20. Jak 2,1-9      

       Mk 8,22-26                 Mk  8,27-33 

21.  Jak 2,14-26            22.1Pét 5,1-4

       Mk 8,34-39                  Mt16,13-19

 

KERESZTELÉS:

 Bader Patrick Alexandru

TEMETÉSEK:

István Rebeka 89 éves