Back to top

Évközi XX. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XX. Vasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

Kedden, augusztus 20–án, a Szent István templom búcsúja. A búcsús szentmise 18,00 órától lesz. Kérjük a kedves híveket, hogy országalapítónk ünnepén lélekben egyesülve minden magyarral, jöjjenek el, hogy együtt ünnepeljünk.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.''

ELMÉLKEDÉS:

Már az ószövetségi időkben is félelmetes pusztító erőt tulajdonítottak a tűznek, ugyanakkor ismerték tisztító hatását is. A tűz Isten jelenlétének a jele volt, gondoljunk csak például arra, amikor Mózesnek lángoló, de el nem égő csipkebokorban jelenik meg Isten. Mindezeket jó tudnunk, amikor Jézusnak a következő kijelentését olvassuk a mai evangéliumban: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön” (Lk 19,49). Jézus tehát nem mindent elpusztítani szándékozik a tűzzel, hanem inkább megtisztítani, s ezáltal felkészíteni az embereket az Istennel való találkozásra. Az emberek és a családtagok közti szakadás sem Jézus szándéka, hanem következménye az ő jövetelének, hiszen egyesek engedik megtisztítani magukat a bűnbocsánat tüzében, míg mások elutasítják az Istennel való találkozás e feltételét.  Sok családban szinte mindennapi viszálykodás tárgya, hogy az egyik házastárs gyakorolja vallását és a gyermekeket is hitre igyekszik nevelni, a másik viszont nem él vallásosan. Jézus szavait nyugodtan érthetjük úgy, hogy csupán a családi béke kedvéért nem lehet lemondani a vallásgyakorlatról, a templomba járásról vagy a gyermekek hitre neveléséről. Hiszen ha valaki ezt tenné, házastársa könnyen mondhatná: Lám, nem is annyira fontos ez a dolog. Az imádkozás sokat segíthet a helyzet feloldásában, a családi béke megtalálásában. 

VERS: Szent István király

                                Tűz Tamás

Jól megjelölte ezt az ezredévet: 
kereszttel írta rá kemény nevét, 
mint halhatatlan győzelmi ék. 
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban 
vetette el az épülő falakban 
toronyszökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább 
úrrá emeli roppant erején, 
a bércre hág s egy országon tekint át, 
hol hajnalpírban reszket még a fény. 
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég 
s virrasztva várja népe ébredését 
a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal 
lendül előre tervező keze, 
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal 
a forró puszták zendülő szele. 
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba 
s pillantásával féltőn átkarolja 
a frissen szántott szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, 
hogy megkösse a rónák vad porát, 
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb 
s hogy mindenki meglelje otthonát. 
Áldott szigor, rendet hozó szelídség! 
Arany szív, mely eltékozolja kincsét, 
hogy új szívekben ragyogjon tovább!

Hát róla zengjen most a lelkes ének! 
Uram, téged dicsérünk általa, 
mert ő volt a te választott edényed, 
apostolod; híved s a föld sava. 
És ő volt ama bibliai sáfár; 
kire be jó, hogy éppen rátaláltál, 
midőn megvirradt napunk hajnala! 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: Augusztus

        18. Jer 38,4-6,8-10                 19. Sir 15,1-6 

              Zsid 12,1-4                            Jn 17,20-26

             Lk 12,49-53                                                                     

20. Péld 4,10-15;18-27                21.1Tessz2,2b-8                   22. Iz 9,1-6

      Ef 4,17-24                                  Jn 21,15-17                           Lk 1,26-38   

     Mt 7,24-29                    

23. Rut1,1;3-6;14-16;22               24. ApCsel 21,9b-14

      Mt 22,34-40                                Jn 1,45-51

 

MISEREND:

 

Hétfő: 7,30 – Ovidiu egészségéért

Kedd:  18,00 - Szent István király ünnepe

Szerda: 7,30 – Ioan, Vasile, Ana, Ioan, Emilia és Emilia

Csütörtök: 7,30 – Ovidiu egészségéért

       18,00 - A Pandur, Enyedi, Carciga és Orosz családok elhunytjaiért

Péntek: 7,30 – id. Márton, Erzsébet, László és ifj. Márton

             18,00 -  Manuela szándékára

Szombat:  7,30 – Maria és Petru

              18,00 -