Back to top

Beszámoló a medgyesi tanácsban végzett egyéni munkáról

Dr. BALÁZS BÉLA ATTILA

Tanácsban elfoglalt beosztások: 2 számú Állandó Bizottság tagja, amelynek feladata: Kultúra, egyházak, tanügy, egészségügy, család, munka és szociális védelem.

- több olyan albizottságnak vagyok a tagja, amelyet a tanács egy feladat követésére és megoldására alakított, több testvérvárosi küldöttség tagja voltam.

- a Báthory István Általános Iskola Iskolaszékének vagyok a tagja,

1 Önkormányzati tisztségből fakadó tevékenység:

1.1 Tanácsüléseken való jelenlét:

- nincsen igazolatlan hiányzásom, részt vállaltam minden tanácsi határozat előkészítésében, megtárgyalásában, elfogadásában, feladataimnak megfelelően.

1.2 Előterjesztett határozattervezetek száma: több határozattervezetet készítettem elő az alábbi témákkal:

-         egyházak támogatása a helyi költségvetésből és más forrásokból,

-  a Báthory István Általános Iskola új épületének befejezése, felszerelése, az udvar rendezése, tanulók és az épület biztonságának megteremtése, a tanítás megfelelő körülményeinek biztosítása, tanárok javadalmazásának időbeni biztosítása,

- tanulók ingázásának támogatása a városban és a város vonzáskörében, minden tanuló bérmentesen utazik az iskolába, a helyi költségvetés terhére.

-  a környéken lakó magyar nyelven tanuló iskolások utaztatása iskolabusszal, ingyenesen, részben a helyi költségvetés támogatásával, így sikerült a tanulók létszámának csökkenését mérsékelni, az iskola fennmaradását megőrizni.

-     megszereztük a tanács támogatását, hogy a magyar iskola mint önálló intézmény fennmaradhasson az alacsony tanulói létszám ellenére.

-         az óvodák tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatása,

-   sikernek tekintem, hogy a tanács a magyar közösség kulturális tevékenységét, mint a :

Szeben Megyei Magyar Napok, Vándorcsizma Néptánc Ünnepség, Báthory Napok sajátjának tekinti, anyagilag támogatja, polgármester, tanácsosok részt vesznek az eseményeken, köztéren zajlanak.

-          több közszolgáltatást javító intézkedést sikerült elfogadtatni: utcák javítása, takarítása, világítása, forgalom rendezése.

-          sikeresen támogattam az egészség védelem javítását: kórházak felszerelését, fenntartását, megmaradását

1.3    Szakbizottságban való jelenlét és tevékenység.

Több szakbizottságnak vagyok a tagja, az előkészítő gyűléseken legalább 20-30 tervezet előkészítésében veszek részt havonta, véleményezem a tervezeteket, ez egy megbízatás alatt több mint 1200 tervezet előkészítését, elfogadását jelenti, több indítványomat elfogadta az előkészítő bizottság: közlekedés, civil szervezetek, iskolák támogatása, szemétgazdálkodás, környezetvédelem terén.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a jelenlét és az aktív munka, tapasztalat, törvények ismerete, európai rendelkezések ismerete, mert a lényegi munka az előkészítésben történik, ha megtörtént az előkészítés, azon már nagyon nehéz változtatni. Nagyon szeretném hangsúlyozni a megfelelő partnerek megtalálását a tanácsi munkában, mert egy 21 tagú testületben két tag nem tud határozatot hozni, csak javasolhat, kell még találni legalább kilenc támogatót. Fontos, hogy minél többen legyünk jelen a döntés előkészítésében valamint a meghozatalában, a számunkra csak ez a járható út. Szabad bírálni, de ez nem sokat ér, ha a pálya széléről történik, a munkában részt kell vállalni, személyesen vagy olyan képviselőink által akikben megbízunk. Erre a magatartásra egy olyan közösség képes, amelynek vannak reális célkitűzései, képes azért tenni is, nem mások ábrándjait vagy kicsinyes személyi érdekeit támogatja.

1.4    Városfejlesztési és gazdálkodási programok megvalósítása:

          Több találkozón vettem részt, ahol üzletemberek, befektetők, programfelelősök megismerkedhettek a város adottságaival, lehetőségeivel , de el kell mondanom, hogy a beruházok nem nagyon rajonganak városunkért az utóbbi időben, ez a feladat nagyon összetett, nem valószínű, hogy helyben erre mindig lehet megoldást találni. Sikerült az RMDSZ több miniszterét(Kelemen Hunor, Borbély László), államtitkárát a városba hozni, segítséget kaptunk feladataink egy részének megoldásában: parkok építése, Medgyesi  Közép-európai Filmszemle, városgazdálkodás és más támogatások.

1.5    Jellegzetesen a magyar közösség érdekében végzett tevékenység,

·         Báthory István Iskola támogatása,

·         Egyházaink anyagi támogatása,

·         Nemzeti ünnepeink megünneplése,

·         Magyar hagyományaink megismerése, megőrzése, EMKE támogatása, Vándorcsizma Hagyományőrző rendezvény, színházi előadások, Magyar Napok,

·         Medgyes mint kistérség magyar oktatásának támogatása,

·         Kapcsolatok kialakítása Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Medgyes valamint Szeben megye között, a szórványban élő magyarok kulturális támogatására, MINDEN MAGYAR SZÁMÍT, átfogó RMDSZ célkitűzés keretében.

1.6    Pénzforrások előteremtése:

·         sikerrel pályáztunk több alkalommal, a Medgyesi Iskola Alapítvány vásárolt két kisbuszt, tanulók ingáztatására.

·         újra indult a medgyesi lap, havonta 2000 példányban, ingyenesen terjesztett Nagy-Küküllő, ehhez több lendület kellett, mint tapasztalat.

·         több magyar rendezvény megszervezéséhez találtunk anyagi támogatást.

1.7      Kapcsolat a választokkal:

-          fogadóórák tartása az RMDSZ székhelyén,

-          rádió és TV műsorokban való részvétel,

-          találkozások idősekkel, fiatalokkal, tanárokkal, egyházi vezetőkkel, szülőkkel.

-          kampányrendezvények, népszámlálás, Erdélyi Konzultáció, beiskolázási programok, közösségi rendezvények, bálok, egyházi rendezvények, stb.

1.8    Egyéb tevékenységek:

-          részt vettem a tanács és a polgármester rendezvényein,

-          kapcsolatot ápoltam más politikai alakulatokkal a városban,

„Ez az én munkám” nagyon röviden, köszönöm, hogy támogattak, remélem, hogy többen fognak támogatni a közel jövőben.

Medgyes, 2012, március 23                             Dr. Balázs Béla Attila

RMDSZ Szeben Megyei Szervezete: