Back to top

Bevezető gondolatok a „Templomtorony” című alkotáshoz

Bevezető gondolatok a „Templomtorony” című alkotáshoz

Református Egyház: 

           Jakab Árpád medgyesi képzőművészünk neve jól ismert Medgyes magyarsága körében. Van aki több évtizede ismeri őt és munkáit, én azok közé tartozom, aki néhány éve kerültem vele kapcsolatba.

           Az utóbbi évek gyönyörű festménykiállításai és tárlatai után, amelyekben, mint kezdeményező és gyakorlati kivitelezője egyszerre volt jelen, Jakab Árpád képzőművész ma egy újszerű alkotással lepi meg közösségünket: egy  belső vezéreltetésű elektronikus templomtorony szerkezettel, amit a Medgyesi Református Templom hű másaként készitett.

            A templomtorony építésének a gondolatát a képzőművész több hónapja, szinte a 2013-as év egészében érlelte magában. Az ő álma arról szólt, hogy legyen a helyi református közösségnek egy belső használatra szánt templomtornya, ami a jeles alkalmak idején támpontul, kiindulópontul szolgálhat a közösségnek. A születendő kép idővel aztán bővült a képzőművész szemléletében. Mondotta, hogy jó volna a gondos igényességgel megfestett toronyba egy ingás órát is beépíteni, ami, ha a bonyolult rendszert feltételez is, de megadja a lehetőséget, hogy a torony minden órában 45 másodpercig a templom hangján harangozzon.

            Jakab Árpád művész a munkának nagy lendülettel fogott neki , szószerint éjjel- nappal töprengett, mért, számított, mérnöki pontossággal jegyzett, figyelt, mindent elő akart készíteni szép terve megvalósításához. Gyakorlatilag a 2013-as esztendő így telt el, kitartó munkával és kitartó imádsággal. Néha azért volt nehéz, mert egészségi állapota gyengülni kezdett. Közben egyéb munkái is megszülettek, például a Szeben megyei Református Templomok c. festménysorozat, ami egyedi sorozat Erdélyben. Isten azt bizonyította be az ő 2o13-as évi előmenetelével, hogy Ö hűséges marad azokhoz, akik hűek Öhozzá. A vívódások, belső harcok, kételyek legyőzése kötelező volt, amit azért kell méltatnunk az ő esetében, mivel Jakab Árpád az álmát úgy valósította meg, hogy közben folyamatosan úrrá kellett lennie önmaga nehézségein. Mindez azért, hogy  művészi látása Isten előtt neki tetsző módon, színben, formában, hangban, ezek összhangjában egy 2 és félméter magas fakészítmény mintájában érvényesüljön.

            Mint a közösséget, templomot támogató lelkes képzőművész,  Jakab Árpád   jelenlegi munkája is, néhány a templomtoronnyal kapcsolatos erkölcsi, hitbeli üzenetet fogalmaz meg.

            1. A torony az az épületrész, amely alapterületéhez képest magasabb. A torony mindig egyenesen áll!

                  Az első üzenet : amiként a torony a magasba emelkedik, igyekezzünk mi is a magasabb szellemi-lelki szinteken működni. Igy kerülünk Istenhez is közelebb van. Igy tanulunk meg egyenesen állni!

            2. Minden torony-így a templomtorony is,-őrtorony egyben, a biztonságot szolgálja. Olyan hely, ahonnan az őr messze ellát és tudtul adja a városlakóknak a közeledő veszélyt.

                  A második üzenet -az őrökről és az őröknek szól: „ Ti őrök- népünk értelmiségi rétege, tanárok, művészek, alkotók, orvosok, emberfaragók, presbiterek, diakónusok, nevelők, hivek-, legyetek éberek. Vigyázzatok, mert  a városlakók, a közösség épsége, megmaradása a ti éberségetektől, figyelésetektől, a ti hűségetektől függ!

            3. A templomtorony a harang hajléka is egyben. A harangoknak  az a rendeltetésük, hogy  konduljanak és hívogassák népünket közösségre, hívogassanak mindenkit Hozzá, emlékeztetve Mindenkit a legfontosabbra- az ember arra született, hogy az egyedül örök Istennek adjon dicsőséget. Ez a gondolat ihlette meg képzőművészünket, amikor átgondolta református eleink szép és magasztos tettét, akik  Medgyesen  1885-1888 között kalákával épitettek tornyot bástyára épült templomunknak.

            Az elkészült  „Templomtorony” tehát jel a Mának, jel a Mában élő embernek, hívogatás az Isten útjára, azért, hogy senki ne csüggedjen küzdelmeiben.

            Jakab Árpád képzőművész „Templomtorony”c. alkotása, az áldozatos önköltség és  sokoldalú tehetség pillérén nyugszik, a mi magyar közösségünknek szánt ajándék, aminek Mindnyájan örvendünk. Sokadik ajándékát megköszönve neki, mindig Istenre is gondoljunk, mondván, hogy jó az Istem, aki naponta megújitja kegyelmét rajtunk. Köszönjük, művész úr az Ön végtelen fáradozását és szeretetét, amivel minket folyamatosan gazdagit. Művészi sokoldalúságának, ami ma újból megnyilatkozott körünkben, nagyon örvendünk!

            Végül, a Művész Úrnak és Családjának, mindenekelőtt jó egészséget kivánok.Az Erő, az Áldás legyen további gondolatain, érzésein,munkáin!

                                                                              Székely Zoltán - református lelkipásztor