Back to top

ÉVKÖZI XI. VASÁRNAP

ÉVKÖZI XI. VASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JÚNIUS HÓNAPRA

Általános: A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozatba kerül. 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben:  Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzátek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!

 

ELMÉLKEDÉS:

A tizenkét apostol nevének felsorolását olvassuk az evangéliumban. Jézus hatalmat és küldetést ad nekik. Ő a kezdeményező. A Tizenkettő elfogadja a választást és az ezzel járó sorsot, valamint a küldetést. Engedték, hogy Mesterük új feladatot bízzon rájuk. Megbízást kapnak, hogy hirdessék Isten országának eljövetelét. Természetesen nem elszakadva a Mestertől, hanem mindenkor az ő nevében. Jézus azért hozza létre a tizenkét apostol közösségét, hogy e kiválasztottak tanúi legyenek annak, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása a földön, s ennek hirdetőivé váljanak. Az apostolok tehát közösséget, teljes életközösséget vállalnak az Úrral. A Jézus általi megbízás ezen formája figyelmeztetés: az apostolok utódainak és a hithirdetőknek a munkája minden korban csak akkor lehet gyümölcsöző, ha életközösségben vannak Istennel. Egy másik szempontból is fontos a kiválasztás eseménye. Az Isten országának eljövetelét igazoló jelek Jézus korában és napjainkban egyaránt érdeklik az embereket. Miről ismerhető fel ezek megvalósulása? Az igehirdetés, az evangélium terjesztése, a csodák és az isteni irgalmasság megtapasztalása mind-mind az ország jelei. Az apostolok meghívása és közösséggé formálása szintén Isten uralmának a jele. Ha én is az apostolokra alapozott krisztusi közösségnek, az Egyháznak az élő tagja vagyok, akkor bennem is elkezdődött már megvalósulni az Isten országa. 

 

 A HÉT SZENTJE:

                    Fisher Szent János vértanu

              Yorkshire-ben született, a Camridge-i egyetemen tanult, majd ugyanitt professzor és később kancellár. A nagy műveltségű és humanista papot 35 éves korában Rochester püspökévé nevezték ki. Az aszketikus élet, a hivatásában való buzgóság és a korának eretnekségei ellen való küzdelem jellemezte. VIII. Henrik házasságának felbontását nem volt hajlandó támogatni. 1535. június 22-én végezték ki.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Korpos Antal

Kedd: 9,00 –  Angela, Alex és Tereza szándékára

           18,00 – Mária

Szerda: 7,30 –

            17,00 – Pașca Luca

Csütörtök: 7,30 -

                  17,00 –  

Péntek: 9,30 –  

             18,00 -  Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szombat: 7,30 – Veres család egészségéért

                17,00 – Székely Annemarie (6 hetes)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Június

 18. Kiv 19,2-6a   19. 2 Kor 6,1-10   20. 2 Kor 8,1-9  

      Róm 5,6-11         Mt 5,38-42             Mt 5,43-48            

      Mt 9,36-10,8                                                         

           21. 1Jn 5,1-5               22. 2 Kor 11,1-11        

                  Mt 22,34-40                 Mt 6,7-15                                                    

          23. MTörv 7,6-11         24. Iz 49,1-6

                1 Jn 4,7-16                  ApCsel 13,22-26

                Mt 11,25-30                Lk 4,57-66.80  

 

 TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

8. A ruházat tisztességes legyen: félmeztelenség nem talál a szent helyhez, még kevésbé a szentáldozáshoz.

9. A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imákat, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányait. A szentmise nem magánájtatosság. Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös éneket ne zavarja egyesek túleröltetett hangja. Akinek hallása bizonytalan, egészen halkan kapcsolódjék az éneklésbe.

(folytatjuk...)

 

KERESZTELÉS:

 Puflea Alesia Maria Dalia

 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Dettke Günter és Schipfer Gabriela