Back to top

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS: Hétfőn,  április 24-én 18 órakor szentmise lesz  a Szent István templomban, amelyet Böjte Csaba fog celebrálni. Ezt fogja követni a "Nem adom fel" együttes jótékonysági koncertje. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

EVANGÉLIUM:

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

ELMÉLKEDÉS:
              Életünkben számos olyan helyzet van, amikor egyedül Istenben bízhatunk, más nem tud segíteni. Hiába az emberi tudás és felkészültség, hiába a szakértelem és az odafigyelés, hiába a jószándék és az igyekezet, a leendő történések mégsem az emberen múlnak. Egyesek rettegnek az ilyen élethelyzetektől, mert megérzik, hogy nem képesek irányítani, befolyásolni a körülményeket, mások bizalommal ráhagyatkoznak Istenre, mert hiszik, hogy Isten kezében vagyunk a legbiztonságosabb helyen. Bűneinkkel kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Tudjuk, hogy valahogy meg kell szabadulnunk tőlük, de hogyan? Önmagunk ereje kevés ehhez. Egyedül Isten az, aki megbocsát, megkönyörül rajtunk. Jó ezt tudatosítanunk ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján, amely ünnepet a szentté avatott II. János Pál pápa kezdeményezésére tartjuk meg 2000 óta a húsvét utáni vasárnapon. Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében nagyon találóan fogalmazza meg az isteni irgalmasság lényegét. Isten így szól: „Könyörülök azon, akin könyörülök, és irgalmazok annak, akinek irgalmazok. Tehát nem azon múlik, aki akar vagy aki törekszik, hanem a könyörülő Istenen” (Róm 9,15-16). Ez a kijelentés fontos figyelmeztetést tartalmaz számunkra, ne tulajdonítsunk önmagunknak túl nagy jelentőséget. A nagy megtérők nem a saját érdemüknek tekintik életük fordulatát, hanem Isten kegyelmének. A bűnbánó ember nem tulajdoníthatja saját kiválóságának azt, hogy visszatér Isten szeretetébe, mert az igazi csoda ott van, hogy Isten visszafogad minket szeretetébe és megbocsát. Hiába az emberi akarat, törekvés és igyekezet, az irgalom Isten ajándéka. A vallásos ember számára ez megnyugtató érzés, de nem teszi őt elbizakodottá vagy könnyelművé. Tudatában van szabadságának, felelősségének és cselekedetei következményének, ugyanakkor bízik abban, hogy Isten nem a vesztét akarja, hanem egyedül ő az, aki képes megszabadítani a bűntől, elindítani az igaz élet útján, új reményt adni. Egyedül Isten képes az embert üdvözíteni. Életünk és örök életünk a könyörülő Isten kezében van.

 

A HÉT SZENTJE:

Szent György vértanú

A IV. században halt vértanú halált Lyddában, amelynak nevét rövidesen Georgiopoliszra változtatták. Életének eseményeiről számos legenda tudósít. Kappadókiából származó katonatiszt, aki édesanyja hatására lett keresztény. A görög egyház a nagy katonaszentek között tartja nyilván, akiket díszes katonaruhába ábrázolnak. Szent György zászlótartó volt, így kiemelkedő szerepe lett köztük. Palesztínában a IV. században, Rómában az V. században volt már temploma. Tisztelete a középkorban Európa-szerte gyorsan elterjedt. Számos város nevében is viseli nevét, és uralkodócsaládok tagjai védőszentjükként tisztelték.Ugyancsak különböző lovagi és nemesi rendek, de egyes népek is védőszentjüknek tekintették. Liturgikus ünneplése a középkorban egyenrangú volt a karácsonyéval. 683-tól április 23-án ünnepelték Rómában, nálunk Szent Adalbert ünnepe miatt 24-én emlékezünk rá. Sárkányölőként való ábrázolása ugyancsak középkori  eredetű, amikor Krisztus erejében bízva legyőzte a sátánt és megmentett egy várost a rettegéstől.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00 – Tibor szándékára

        18,00 – Dr. Péter István (6 hetes)

Szerda: 7,30 –

            17,00 –

Csütörtök: 7,30 –

              17,00 –

Péntek:   7,30 –

             18,00  - Lucian-Francisc szándékára

Szombat: 7,30 –

              17,00 –

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

 23. ApCsel 2,42-47     24. ApCsel 4,23-31     25. 1Pét 5,5b-14

       1Pét 1,3-9                    Jn 3,1-8                   Mk 16,15-20    

       Jn 20,19-31                             

 

               26. ApCsel 5,17-26              27. ApCsel 5,27-33              

                     Jn 3,16-21                            Jn 3,31-36         

 

                28. ApCsel 5,34-42          29. 1Jn 1,5-2,2

                     Jn 6,1-15                     Mt 11,25-30

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

            A templom Isten háza.

1. Ezért imádságos szándékkal lépjük át küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” (121. Zsoltár)

2. Bemenetel előtt kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat. Bemenetkor szenteltvízbe mártva ujjunkat, kereszttel (keresztvetés) jelöljük meg magunkat, térdhajtás nélkül.

 (folytatjuk...)

 

 

TEMETÉSEK:

Dobos szül. Pop Elena 86 éves

Bordi szül. Bertalan Emma 87 éves