Back to top

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA

HÚSVÉT III. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Május 1-én, hétfőn, Szent József a munkás ünnepe. Szentmise a plébániatemplomban 7,30 órától lesz.

2. Május hónapot anyaszentegyházunk a Szűzanya tiszteletére szenteli. Litániák a plébániatemplomban kedden és pénteken a szentmise után magyar nyelven, szerdán 18,00 román nyelven, a Szt. István templomban a szentmisék után lesznek.

3. Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 18,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

4. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után a   megszokott elsővasárnapi szentségimádás lesz d. u. 16 óráig. Hagyományunk szerint május első vasárnapja anyáknapja, a szentmisében imádkozunk az édesanyákért és megáldjuk őket.

 

EVANGÉLIUM:

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?'' Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?'' Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.'' Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?'' Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.

 

 

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

3. Mielőtt beülnénk a padba, vagy ahol megállunk, keresztvetés nélküli térdhajtással köszöntjük a szentségházban (Oltáriszentség) jelenlévő Úr Jézust. (Az öröklámpa jelzi a szentségház helyét.)

Minden más oltárkép vagy szobor előtt csak fejhajtás a tiszteletadás kifejezője, térdhajtás nélkül.

4.  A korábban jövők ne foglalják el a padok szélét, hanem lehetőleg a pad közepére húzódjanak, hogy a később érkezők ne zavarják őket.

            Templomainkban nincsenek kisajátított ülőhelyek. Amikor a templom padjai nem szoktak megtelni teljesen, az oltárhoz közelebb eső padokba üljenek a hívek.

(folytatjuk...)     

ELMÉLKEDÉS:

Az emmauszi úton a feltámadás hite kihívást jelent a mai társadalomban. Ha megélem tudatosan keresztény életemet, ha a feltámadás öröme átsugárzik rajta, jellé válok a világban, és ezzel kihívást intézek a másik ember felé. Keresztény életemmel arra hívom fel, arra hívom meg a mellettem élő embert, hogy ő is másképp alakítsa életét. A kihívást a cselekedet követi. Önmagam számára is, hiszen nekem is folyamatosan alakulnom, formálódnom, tökéletesednem kell.  A Feltámadott elkísér ezen a úton. Meghallgat. Vajon ki tudom-e mondani, meg tudom-e fogalmazni azt, ami bennem van. Örömömet könnyű, csalódottságomat, keserűségemet nehéz. Magyaráz: „hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak?”  Figyelek-e a magyarázatára? Ma az Egyház tanításán keresztül magyaráz, tanít. Nyissam meg szívemet szavára! Felfedi magát a kenyértörésben. Fontos az Ige hallgatása, de teljessé mindezt a kenyértörés, az Eucharisztia teszi. Ezért fontos a vasárnapi Szentmise számunkra. Milyen sokszor kerülünk mi is reményvesztett állapotba. Jézus segít bennünket, hogy újra a remény útjára juthassunk. Jézus Krisztus rajtunk keresztül akarja ma kísérni az embereket. Meglátom-e a reményvesztett embereket? Merek-e, akarok-e segíteni nekik? Tudok-e meghallgatni másokat? Mintha ma a meghallgatás képessége kiveszőben lenne. Meglátom-e mire van szüksége a másiknak? Hallgatni – mellé állni – kísérni – mondani neki valamit. (Azt gondolom, a sorrend nem cserélhető fel) Az emmauszi tanítványok lángoló szívvel tértek vissza Jeruzsálembe, a többiek közé. Adjak ma hálát mindenkiért, akit Jézus a közösségbe (vissza)vezetett, örüljek együtt lángoló szívvel a közösségben a feltámadás eseményének! 

 

 MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Ioana egészségéért

Kedd: 9,00 –   Achim és Nicolae  

         18,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 – Tibor egészségéért

            17,00 - Margit egészségéért

Csütörtök: 7,30 –

                17,00 - Kalapács Antal (1 évf.)

Péntek: 7,30 –  Ft. Viorel

             18,00 – Gheorghe egészségéért

Szombat: 7,30 –   Oltean Ana 

              17,00 -

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április-Május

   30. ApCsel 2,14.22-28     1. ApCsel 6,8-15     2. 1Jn5,1-5

       1Pét 1,17-21                  Jn 6,22-29              Mt 10,22-25a    

       Lk 24,13-35                                               

               3. 1Kor 15,1-8                           4. ApCsel 8,26-40

                    Jn 14,6-14                                  Jn 6,44-52

               5. ApCsel 9,1-20               6. ApCsel 9,31-42

                      Jn 6,52-59                           Jn 6,60-69

 

TEMETÉSEK:

Hoffmann Wilhelm 80 éves