Back to top

HÚSVÉT VII. VASÁRNAPJA

HÚSVÉT VII. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Péntek, elsőpéntek, reggel 7,30-kor román nyelven, délután 18,00 órakor magyar nyelven lesz a szentmise, a szentmisék végén szentségimádás.

2. Jövő vasárnap Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Egyben elsővasárnap, a szentmise végén szentségimádás lesz délután 16 óráig.

3. Június hónap folyamán Jézus Szíve ájtatosságot végzünk a plébániatemplomban az esti szentmisék után és a Szt. István templomban az esti szentmisék előtt. 

EVANGÉLIUM

 

 

Abban az időben: Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, -- mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd! -- És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.

 

ELMÉLKEDÉS:

 

 

Szent János evangéliumának 17. fejezetéből azt a részt olvassuk, amelyet Jézus főpapi imájának nevezünk. Ezt az imádságot a mi Urunk az Atyához intézi, de tanítványai füle hallatára mondja el az utolsó vacsorán. Nem tekinthetjük tulajdonképpen a búcsúbeszéd részének, hiszen ez már nem az apostoloknak szól. Az utolsó vacsorának világosan követhető rendje, menete van: a megtisztulást (Jézus megmossa tanítványai lábát) a tanítás követi, amelyet ez az imádság zár le. A főpapi ima első részében Jézus azt kéri az Atyától, hogy dicsőítse meg őt: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged!”. Jézus megváltó küldetésének beteljesedése a hamarosan bekövetkező elfogásával elkezdődik, s másnap megtörténik kereszthalálával. Az Atya harmadnapon megdicsőíti őt a feltámadással, s ez a megdicsőülés akkor válik teljessé, amikor Jézus visszatér az Atyához a mennybe. Ezt ünnepeltük az elmúlt vasárnap, Urunk mennybemenetele napján. Jézusnak az Atya iránti szeretetéről tanúskodik, hogy engedelmes lélekkel fogadja el a szenvedést és a kereszthalált, amely egyúttal Isten dicsőségének megnyilvánulása. Ezt követően apostolaiért és tanítványiért imádkozik Jézus. Szavaiból érződik az értük való aggódás és az irántuk való szeretet. A tanítványok megismerték és elfogadták az igazságot, életüket Jézusnak szentelték, hittek abban, hogy ő az Isten Fia. Ők nem követhetik most Mesterüket a mennybe, hanem a világban maradnak, hogy küldetésüket teljesítsék.

 

A HÉT SZENTJE: 

Szent Jusztinusz vértanú

Pogány családból származott a szamariai Nablus városából. A különböző bölcseleti iskolákat járta, de csak Krisztusban találta meg megnyugtatóan az igazságot. Ezt a keresését írja le a Dialógus a zsidó Trifónnal című művében. Rómában iskolát nyitott a különböző vallási kérdések megvitatására. Két Apológia című műve nemcsak az ott említett viták miatt jelentős, hanem részletes leírásokat találunk az ősegyház liturgikus életéről. Részletesen ír a mise liturgiájáról, és a beavató szentségekről. Leírásai bevezetnek az ünneplések csodálatos világába, és tanúi lehetünk a II. század keresztény közösségek hitvalló életének is. Rómában szenvedett vértanúságot több társával 165 körül. 

 

     MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Rozália egészségéért

Kedd: 9,00 – Bordi Emma (6 hetes)

         18,00 – Bakó Irén

Szerda: 7,30 – Emil egészségéért

            17,00 – 

Csütörtök: 7,30 – 

            17,00 – 

Péntek: 7,30 – Ft. Viorel

             18,00 – Papp Róza

Szombat: 7,30 – 

               17,00 –

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  

Május-Június

28.ApCsel 1,12-14 29.ApCsel 19,1-8  30. ApCsel 20,17-27   

 1Pét 4,13-16              Jn 16, 29-33        Jn 17,1-11    

 Jn 17,1-11a.                        

         31. ApCsel 20,28-38          1. 1Kor 1,18-25

             Jn 17,11-19                        Mt 5,13-19

         2. ApCsel 25,13-21          3. 2Makk7,1-2.9-14

            Jn 21,15-19                      Mt 5,1-12a

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

A templom Isten háza. 

1. Ezért imádságos szándékkal lépjük át küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” (121. Zsoltár)

2. Bemenetel előtt kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat. Bemenetkor szenteltvízbe mártva ujjunkat, kereszttel (keresztvetés) jelöljük meg magunkat, térdhajtás nélkül.

 (folytatjuk...)

 

 

TEMETÉSEK: 

Körösi szül. Neumann Ernestine 83 éves

Dr. Búzás Antal Árpád 77 éves