Back to top

ADVENT III. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ADVENT III. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Jövő héten minden délutáni szetmise előtt egy fél órával gyónási lehetőség lesz, hogy akik szeretnék elvégezhessék a szentgyónásukat.

2. Jövő vasárnap advent IV. vasárnapja, egyben karácsony előestéje is.

Délelőtt szentmisék a szokásos időben lesznek.

Délután 17 órától, megtartjuk a gyermekek Karácsonyát. Kérjük a híveket, hogy hozzák el gyermekeiket a templomi angyalvárásra.

Este 22,00 órától kezdődik a pásztorjáték, utána éjféli  szentmise. Minden hívünket szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen ünnepeljük meg Jézus Krisztus születését.

3. Az előző évekhez hasonlóan a Karácsonyi szentmisék alkalmával a Papnevelő Intézet fentartására szervezünk gyűjtést. Előre is köszönjük adományaikat.

4. Szombaton 2017. december 23-án délután 18,00 órakor a Traube terembe színdarab lesz „Megfizethetetlen ajándék” címmel, amelyet a medgyesi MADISZ szervez. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy) tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: ,,Ki vagy te?'' Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ,,Nem én vagyok a Messiás.'' Ezért megkérdezték tőle: ,,Hát akkor? Talán Illés vagy?'' ,,Nem vagyok'' -- felelte. ,,A próféta vagy?'' Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki: ,,Akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?'' Ezt felelte: ,,A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját'', amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték: ,,Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta?'' János így válaszolt: ,,Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.'' Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt.

 

ELMÉLKEDÉS: 

Keresztelő Szent János bizonyságot tett a világosságról, amely Jézusban, az emberré lett Igében teljesedett be. A zsidó hatóság kérdezi: "Ki vagy te?" János előbb tagadólag felel: Nem én vagyok; nem vagyok sem az Úr Fölkentje, sem Illés, sem a várt próféta. Az ezt követő igenlő válasz arra mutat, aki már ott van, de az emberek nem ismerik föl. Ott volt Ő János előtt is, és Ő jön János után is: az Úr, akinek János egyengeti az útját. Keresztelő János nagysága először azon meghívásában rejlik, hogy rámutasson a Megváltóra, de aztán abban a tökéletes hűségben is, amellyel betölti szent feladatát.

 

A HÉT SZENTJE:

Kaniziusz Szent Péter

A gelderlandi Nijmegenben született (ma Hollandia területén van) 1521-ben, tekintélyes patrícius családból. Apja akarata ellenére teológiát tanult, majd Kölnben tanult tovább, ahol kapcsolatba került egy papi csoporttal, majd a jezsuita rendbe lépett. Példaképe volt Faber Szent Péter, akinek résztvett egy lelkigyakorlatán. 1546-ban szentelték pappá. Németországban szentbeszédeivel és írásaival küzdött a katolikus hit megerősítéséért és megörzéséért. A trentói (latinosan: tridenti; nénetesen: trienti) zsinaton az augsburgi püspök teológusa volt. 1556-tól 13 éven át ő volt a felsőnémetországi jezsuita rendtartomány provinciálisa. Kiterjedt irodalmi tevékenységet végzett. Sok könyve közül leghíresebbek a Katekizmusai. Misztikus élményei voltak, Jézus Szive-kinyilatkoztatásáról naplójában számolt be. Nagy bizalommal dolgozott a sok nehézség közepett. Fribourg-ban (németesen: Frieburg) kollégiumot is alapított Meghalt 1597. dec. 21-én Fribourgban (Svájc). 1864-ben avatták boldoggá, 1925-ben pedig XI. Pius avatta szentté. Holtteste a svájci Fribourgban, az ottani Szent Mihály templomban nyugszik.

 

MISEREND:

Hétfő: 6,30 –  Gheorghe, Maria, Ioan, Maria

Kedd:9,00–  Gheorghe, Mária, József, Emma, Emmus, Margit és Ilonka

           17,00 – Lucian-Francisc szándékára

Szerda: 6,30 - Szándék

Csütörtök: 6,30 –Eugenia, Lucreția és Denis egészségéért

                   16,30 - † Murvay Vilmos–Cristian (6 hetes)

Péntek:  6,30 –  Gyula, Ágnes és Lajos

               17,00– Pustianu Octavian és családja egészségéért

Szombat: 6,30 – Maria egészségéért

                16,30 –  Constantin

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

17. Iz 61,1-2a.10-11

1Tessz 5,16-24

Jn 1,5-8,19-28

18. Jer 23,5-8   

Mt  1,18-2          

19. Jud 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25

20. Iz 7,10-14          

Lk 1,26-38             

21. Szof 3,14-18a                      

Lk 1,39-45

22. 1Sám 1,24-28          

Lk 1,46-56                     

23. Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI DECEMBER HÓNAPRA

Egyetemes: Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelé- sében.