Back to top

ÉVKÖZI II. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

ÉVKÖZI II. VASÁRVAP - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Holnap, hétfőn, január 15-én, d.u. 16,00 órai kezdettel egyháztanácsgyűlést tartunk.

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak. 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: ,,Nézzétek, az Isten Báránya!'' Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: ,,Mit kívántok?'' Azok ezt felelték: ,,Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?'' ,,Jöjjetek, nézzétek meg!'' – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ô először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: ,,Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet'', és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: ,,Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.''

 

ELMÉLKEDÉS: 

János evangélista jól tudja, hogy a hit természetfeletti jelek felismeréséből születik meg, ugyanakkor mindig van természetes, az ember számára megtapasztalható alapja is. Így kapcsolódik össze Isten kinyilatkoztatása azzal, amit magunk is megismerhetünk tapasztalataink alapján. Keresztelő János tanúságtételében is tetten érhető a természetfeletti világ és a természetes valóság érintkezése. János azt tudja meg az isteni kinyilatkoztatásból, hogy a leszálló galamb lesz a jele annak, hogy ki az Isten Fia. Amikor pedig ő látja ezt a jelet, akkor e jel alapján meggyőződhet arról, hogy mindaz igaz, amit a neki szóló kinyilatkoztatásból megtudott, az valóban igazság. A látható jel, a Jézusra leszálló galamb bizonyítékul szolgál a természetfeletti ismeret igazságáról, azaz, hogy Jézus az Isten Fia. A mai evangélium arról számol be, hogy Keresztelő János tanúságtétele nem hatástalan, mert ennek eredményeként két tanítványa Jézust kezdi el követni. Lám, ők észreveszik azt, hogy mi a lényeges János szavaiban. A Keresztelő személye felől érdeklődő küldöttek, akikről hallottunk az előzményekben nem voltak erre nyitottak. De ez a két tanítvány rögtön abba az irányba fordul, ahová János irányítja tekintetüket, így látják meg Jézust, így lesznek az ő követőivé. Ha csak hallgatom a tanúságtételt, de nem indulok el ennek hatására, akkor sosem jutok el Jézushoz. 

 

A HÉT SZENTJE:

Remete Szent Antal

250 körül Egyiptomban született, a Kóma nevű faluban, gazdag családban. Nem szeretett iskolába járni, bár csodálatos emlékezőtehetsége volt. A Szentírást szívesen hallgatta, lassanként teljesen megtanulta, idővel már könyv nélkül tudta. Tizennyolc évesen a család birtokainak örököse lett, de nem talált örömet a vagyonban, pénzben. Szülei halála után gondoskodott húgáról, majd javait szétosztotta a szegények közt, elvonult a pusztába az ott szép számban élő remeték közé, ott bűnbánó, de dolgos életet élt. A Nílus jobbpartján a hegyvonulat egyik erődjében töltött körülbelül 20 évet, eleinte magányosan, majd egyre több társsal. Megkereste és eltemette Remete Szent Pált. Sok kisértéssel kellett megküzdenie: a vággyal az elhagyott gondtalan világ iránt, majd a bizonytalansággal, hogy van-e értelme nehéz életének. A kísértések ellen még nagyobb önmegtagadások vállalásával küzdött. Sokan keresték fel tanácsait kérve. Sok követője akadt, az egyiptomi remeteség atyja lett, az Egyházért dolgozott. Tanítványa volt Szent Makáriusz. A Diocletiánus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat, szeretett volna vértanúvá válni, de Isten más utat szabott neki. és Szent Atanázt segítette az ariánusok elleni küzdelemben. Az egyedüllét vágyától hajtva 312 tájékán elvonult a Vörös-tenger közelében lévő Kolzim (Quolzoum) hegy tövében található forráshoz. Időnként meglátogatta tanítványait is. 105 éves korában hunyt el, 356. január 17-én.

  

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  JANUÁR

14. 1Sám 3,3b-10.19

1Kor 6,13c-20

Jn 1,35-42                                  

15. 1Sám 15,16-23      

Mk 2,18-22

16. 1Sám 16,1-13      

Mk 2,23-28  

17. Ef 6,10-13,18

Mt 19,16-21   

18. 2Kor 10,17-11,2      

Mt25,1-13

19. 1Sám 24,3-21

Mk 3,13-19 

20. 2 Sám 1,1-27

Mk 3,20-21  

 

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 - † Ida, János, Sándor, János, Erzsébet, János és Éva

 Kedd:9,00 – Viorella szándékára

           17,00 -  Irén

Szerda: 7,30 – Viorella szándékára

Csütörtök:7,30 –

                  16,30 – Rizolu Ilona

Péntek: 7,30 

              17,00 – † Ana (1 évf.)

Szombat: 7,30 –  Nagy Piroska

                16,30 – 

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI JANUÁR HÓNAPRA

Missziós: Ázsia vallási kisebbségeiért, hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.