Back to top

VIRÁGVASÁRNAP NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

VIRÁGVASÁRNAP NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Ma éjjel áttértünk a nyári időszámításra és eszerint változik a szentmisék sorrendje: a plébániatemplomban d.u. 18,00 órától, a Szt. István templomban pedig 17,00 órától lesznek a szentmisék.

2. - Kedden 17,30 órától keresztúti ájtatosságot végzünk magyar nyelven, utána szentmise.

    - Szerdán 17,30 órától keresztúti ájtatosságot végzünk román nyelven.

    - Március 29.: Nagycsütörtök, az Utolsó Vacsora szentmiséje a plébániatemplomban 18,00 órától

    - Március 30.: Nagypéntek (szigorú böjti nap).Az Úr Jézus kereszthalálának a szertartása a plébániatemplomban  18,00 órától, utána szentségimádás a szentsírnál. Szokás szerint gyűjtés a jeruzsálemi szentsír javára. A persely a szentsírnál.

    - Március 31.: Nagyszombat. Egész napos szentségimádás Jézus sírjánál: d.e. 10 órától – este 20 óráig. A sekrestyében elhelyezzük a szentségimádási órák programját, kérjük a kedves híveket, jegyezzék be nevüket, hogy a virrasztás Jézus sírjánál biztosítva legyen. Kérjük a szentségimádáson minél többen vegyenek részt. A húsvéti vigília, szentmise és feltámadási szertartás a plébániatemplomban 20,00 órától kezdődik. Kérjük a kedves híveket hozzanak gyertyát a vigíliára.

    - Április 1.: HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA Eledelszentelés: plébániatemplomban: reggel 7,45 -kor és a Szent István templomban: d.e. 9,30-as szentmise után.     

3. Jövő vasárnap, Húsvétvasárnap a templomainkban gyűjtést tartunk a teológia javára.

 

EVANGÉLIUM:

A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették, és átadták Pilátusnak, Pilátus megkérdezte őt: ,,Te vagy a zsidók királya?'' Jézus ezt válaszolta: ,,Te mondod.'' – A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte: ,,Nem felelsz semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak téged!'' De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen.  Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsátott nekik egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg felvonult tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus megkérdezte: ,,Akarjátok e, hogy a zsidók királyát engedjem szabadon nektek?'' Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből adták őt a kezére. Ám a főpapok felbujtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte: ,,És mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek?'' Azok ezt kiáltották: ,,Feszítsd őt keresztre!'' Pilátus folytatta: ,,De hát mi rosszat tett?'' Erre azok még hangosabban kiáltozták: ,,Feszítsd őt keresztre!'' Ekkor Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, azután átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Tövisből font koszorút tettek a fejére. A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába, és összehívták az egész csapatot. Bíborruhába öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték: ,,Üdvöz légy, zsidók királya!'' A fejét nádszállal verték, leköpdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így gúnyt űztek belőle, levették róla a bíborruhát, és ráadták saját ruháját. Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Kivezették őt a Golgota hegyére. Egy arra járó embert, cirenei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyahely a neve. A gonoszok közé sorolták.
 Mirhával kevert bort adtak inni neki, de ő nem fogadta el. Felfeszítették a keresztre, azután megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson. Három óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt a kereszten, amelyre elítélésének okát írták: A zsidók királya. Vele együtt két rablót is fölfeszítettek, az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így beteljesedett az Írás: A gonoszok közé sorolták. Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni.  Akik arra jártak, káromolták, a fejüket csóválták, és mondogatták: ,,Te, aki lerontod a templomot, és három nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat, szállj le a keresztről!'' Hasonlóképpen gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal együtt: ,,Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni? A Messiás, Izrael királya szálljon most le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk!'' Azok is gyalázták őt, akiket vele együtt fölfeszítettek. Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Amikor hat óra lett, nagy sötétség borult az egész földre, egészen a kilencedik óráig. Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: ,,Élói, Élói, lámmá szábaktáni?'' Ez azt jelenti: ,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?'' Amikor néhányan az ott állók közül meghallották ezt, így szóltak: ,,Íme, Illést hívja.'' Valaki odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, nádszálra tűzte, inni adott neki, és ezt mondta: ,,Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt?!'' Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye kettéhasadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt Jézus előtt, és látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt: ,,Ez az ember valóban az Isten Fia volt.''

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Március

 

   25. Iz 50,4-7                 26. Iz 42,1-7                     27. Iz 49,1-6

         Fil 2,6-11                     Jn 12,1-11                         Jn 13,21-38

         Mk 14,1-15,47    

                                                

  28. Iz 50,4-9                   29. Kiv 12,1-14               30. Iz 52,13-53,12                   

     Mt 26,14-25                   1Kor 11,23-26                  Zsid 4,14-16;5,7-9

                                            Jn 13,1-15                         Jn 18,1-19,42

 

  31. 1Ter 1,1-2                   Bar 3,9-15,33-4,4

       1Ter 22,1-18                 Ez 36,16-28

        Kiv 14,15-15,1             Róm 6,3-11

         Iz 54,5-14                   Mt 28,1-10

         Iz 55,1-11

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –  Ft. Borbély Gábor

Kedd: 9,00 –   Lucreția

         18,00 – Ana-Maria szándékára

Szerda: 7,30 –  Gheorghe

Csütörtök: NAGYCSÜTÖRTÖK

Péntek: NAGYPÉNTEK

Szombat: NAGYSZOMBAT

 

 TEMETÉS:

Tokos szül. Fazekas Anna 85 éves