Back to top

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA - SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA MEDGYES

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

Hétfőn, április 9-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébánia templomban pedig d.u. 18,00 órától lesznek.

EVANGÉLIUM:

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.'' A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat.'' De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!'' Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!'' Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!'' Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem?'' Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!'' Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

ELMÉLKEDÉS:

A feltámasztott Jézussal való találkozás nem merül ki az egymásnak való örvendezésben. Jézus megismétli minden jót és üdvösséget ígérő szavát: „Békesség nektek!" - amely békességet jelent Istennel, egymással és a környezetükkel. Krisztus békességet szerzett a kereszten kiontott vére által. Ha Istennek elég Krisztus vére arra, hogy megbékéljen, legyen elég nekem is! Aztán jöhetnek külső nyomorúságok, gonosz, ellenséges emberek is. Ekkor is csak a hit segít, a bizalom Őbenne és ígéreteiben: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?"
Jézus Krisztusnak kell állnia életünk középpontjában. Azért van a sok nehéz napunk, a sok idegességünk, félelmünk, veszekedésünk, sokszor szomorú életünk, mert nem az Úr Jézus van a szívünk, a házunk közepén, hanem félelem, önzés, harag, bűnös emberi gondolatok. „Békesség nektek!" - ez a mi kincsünk. Ezért szeretjük templomunkat, mert itt várjuk Jézust, aki belép a félelmek, a fájdalmak, a gyász idején is és ezt mondja: „Békesség nektek!" Ha azt akarod, hogy szép és igaz életed legyen, akkor ne csak a templomban engedd középre Jézust, hanem az otthonodban is. Éljünk otthon is úgy, hogy Jézus Krisztus álljon a középen, hogy mondhassa a sok fájó és összetört szívű embernek: „Békesség nektek!"

 

A HÉT ÜNNEPE:

Gyümölcsoltó Boldogasszony

A nagyböjti időszakban, amikor a megváltás beteljesedésének, Jézus kereszthalálának megünneplésére készülünk, a mai napon a megváltás kezdetére figyelünk. Arra az eseményre, amikor Mária, a názáreti lány megismeri Isten vele kapcsolatos szándékát, tudniillik azt, hogy őt választotta ki arra, hogy a Megváltó Anyja legyen. Mária az angyali üdvözletből értesül arról, hogy gyermeke fog születni, s ezt hittel elfogadja. 
A történet számos művészt megihletett. A művészi ábrázolások közül egyik legérdekesebb egy kevésbé ismert XIV. századi itáliai festő, Ambrogio Lorenzetti alkotása. A Siena városában élt művész képe annyiban tér el a szokásos ábrázolásoktól, hogy Gábor angyal a jobb kezével olyan mozdulatot tesz, mintha autóstoppos volna, aki kezével int a közeledő jármű vezetőjének, hogy szívesen venné, ha elvinné őt az úton. Bocsánat a profán hasonlatért, de ezt a sajátos kézmozdulatot így lehet a legkönnyebben leírni. A művészettörténeti elemzések szerint ez a mozdulat, amely egyébként a kor más festményein is előfordul, kérést, könyörgést fejez ki, azaz Gábor angyal nem csupán közli Máriával az Isten üzenetét, hanem arra kéri őt, hogy fogadja el azt. Az angyal szinte könyörög, hogy Mária tegye meg, amit Isten kér tőle a megváltás érdekében. Ehhez hasonló gondolat egyébként az igehirdetésben is előfordul, gondoljunk csak például Clairvaux-i Szent Bernát egyik beszédére, amelyben a neves hitszónok az egész emberiség nevében könyörög Máriának, hogy mondjon igent Isten akaratára. Mindezek fényében az autóstoppos hasonlat nem is tűnik rossznak. Gábor angyal természetesen nem a maga számára kér egy ingyen utazást, hanem az Isten Fia számára. Azt kéri a názáreti lánytól, hogy „vegye fel őt” arra a nagy utazásra, amelynek köszönhetően eljön a világba, fogadja őt méhébe, hogy Isten eljöhessen emberi világunkba.  E kitérő után térjünk vissza az evangéliumi történethez, amelyben meghatározó szerepe és jelentése van a „kegyelem” szónak. Az angyal „kegyelemmel teljesnek” szólítja Máriát, majd pedig azt állítja, hogy a názáreti fiatal leány „kegyelmet talált Istennél.” A Biblia nyelvezetében a „kegyelem” mindig egy különleges ajándékot jelent, amelynek forrása Isten. Isten kiválaszt valakit, akinek sajátos küldetést szán, és alkalmassá teszi őt arra, hogy teljesítse e küldetést. Az isteni kegyelem ösztönzi a kiválasztottat arra, hogy szentté legyen, s mindenben megfeleljen Isten akaratának. A kegyelem teszi Máriát engedelmessé.  Isten ugyanakkor nem csak kegyelmét adja Máriának, hanem önmagát is, hiszen ez a megtestesülés pillanata. Önmagát adja Máriának, akinek méhében megfogant a Fiúisten a Szentlélek közreműködése által és önmagát adja a világnak, a megváltásra váró emberiségnek. Mondhatjuk tehát, hogy többszörös értelemben kegyelmi pillanatról, kegyelmi eseményről van szó, hiszen Isten legnagyobb ajándéka az, hogy önmagát adja nekünk. 

 

MISEREND:

Hétfő: GYÜMÖLCSÖLTÓ BOLDOGASSZONY

Kedd: 9,00 – Bogdan egészségéért

          18,00 – † Axmann Annemarie (6 hetes)

Szerda: 7,30 – Gheorghe egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Szándékra

                    17,00 –  Edit (6 hónap)

Péntek:   7,30 – Bogdan egészségéért

                 18,00  -  Ferenc

Szombat:7,30 – Bogdan egészségéért

                 17,00 –  Dávid Emma (6 hetes)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

 8. ApCsel 4,32-35            9. Iz7,10-14.8,10     10. ApCsel 4,32-37

       1Jn 5,1-6                        Zsid 10,4-10                  Jn 3,7-15   

       Jn 20,19-31                     Lk 1,26-38                        

 

 11. ApCsel 5,17-26         12. ApCsel 5,27-33

      Jn 3,16-21                      Jn 3,31-36        

 

  13. ApCsel 5,34-42     14. ApCsel 6,1-7

         Jn 6,1-15                   Jn 6,16-21

 

TEMETÉS:

 Pap István 80 éves