Back to top

Szentlélek eljövetele Pünkösdvasárnap- Szeplőtelen Fogantatás Plébánia, Medgyes

Szentlélek eljövetele Pünkösdvasárnap- Szeplőtelen Fogantatás Plébánia, Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Holnap Pünkösd másodnapján szentmise a plébániatemplomban d.e. 9,00 órától lesz.

2. Csütörtökön, május 24-én a Szentágota-i templom búcsú ünnepe. A szent István templomban délután nem lesz szentmise. Buszt szerveztünk a szentágotai búcsúra. A busz 16 órakor indul a plébániatemplom elől.  

3. Szombaton, május 26-án tartjuk Somogyomban a Szentháromság búcsút 11,00 órai kezdettel. A szent István templomban délután nem lesz szentmise. A somogyomi búcsúra is indul busz a plébániatemplom elől 10 órakor.

4. Jövő vasárnap a 11,00 órás szentmise keretében elsőáldozás lesz.

 

EVANGÉLIUM:

  Szenvedése előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

 

ELMÉLKEDÉS:

A Szentlélek elvezet majd titeket a teljes igazságra – mondja Jézus a tanítványoknak. De milyen igazságról tesz tanúságot a Lélek, és hová vezeti az egyéneket és a közösséget? A teljes igazság, ahová Isten Lelkének vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban való hit. Hit abban, hogy Ő az Isten Fia, akinek az a küldetése, hogy megismertesse a világban élő emberekkel az igaz Istent. Hit abban, hogy Jézusban a mennyei Atya mutatja meg magát nekünk, és személyében visszavonhatatlan szeretetét közli velünk. Hit abban, hogy Krisztus megváltó halála megszerezte nekünk az Istennel való kiengesztelődést és hit a feltámadás üdvözítő erejében. Ennek az igazságnak a része az is, hogy Jézus szenvedése eltörli bűneinket és számíthatunk az Atya irgalmára, ha tékozló és megtérő gyermekeiként visszatérünk hozzá. A teljes igazsághoz, amelyet a Szentlélek segítségével ismerünk és értünk meg, hozzátartozik, hogy Krisztus által eljuthatunk a mennyei Atyához, ahol az örök élet vár bennünket. Várom-e a Szentlélek eljövetelét és szeretném-e általa megérteni Krisztus tanítását, s megismerni mennyei Atyámat?

 

A HÉT SZENTJE: Néri Szent Fülöp

Firenzében született 1515. július 21-én. Szülei előkelőek voltak, jól tanult, jámborsága nagyon komoly volt. Gyermekkorában az engedelmessége, fiatal korában a tisztasága volt feltűnő. Hátat fordított gazdag örökségnek, keményen tanult, közben böjtölt és tanított. Filippo Neri vidám emberke volt, szülei és társai "jó Pippó"-nak nevezték. A domonkos atyáknál tanult, tőlük tanulta meg az evangéliumi szegénység szeretetét. A család kereskedőnek szerette volna nevelni. Nagybátyjához San Germanóba (Nápoly mellé) került, ő azonban nem vonzódott a várható gazdagodás felé. Sokat vívódott, mert nem tudta eldönteni, mi az igazi hivatása. Sokat imádkozott, majd 18 évesen Rómába ment. Nevelőnek állt be, miközben őmaga szorgalmasan tanult. Maga köré gyűjtötte a fiatalokat, ácsorgókat, csavargókat. Merész elhatározással 25 éves korában nagyon aktívan és hatásosan kezdett Rómában téríteni, sokan megtértek hatására. Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-ben pappá szenteltette magát. Papokból és világiakból közösséget gyűjtött maga köré, ez volt első oratóriumuk a Római San Girolamo della Caritá templom mellett. A fiatalok itt hittant, zenét, éneket és imádságot tanultak.

Igen sok önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. Mivel mise közben rendszeresen többórás elragadtatásba esett, engedélyt kapott, hogy magán kápolnában misézzen. Lelki gyermekeit a templom melletti papi házba gyűjtötte össze imára, lelki olvasásra, énekre, zenére. Mindig jókedvű, vidám ember volt, ifjaival rendszeresen játszott. Jelszava volt: megvetni a világot, de közben senkit sem vetni meg, csak önmagunkat és a megvettetést. Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai felszólításra megalapította az oratoriánusok papi társulatát, akik igehirdetéssel, neveléssel foglalkoztak. Mindenkinek őszintén megmondta véleményét, sokakat nevelt. Pápák és szentek lelki atyja volt. Halálát előre megjövendölte. 1595. május 25-én, áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd hajnali háromkor csendesen lehunyta szemeit. Halála után már két hónappal megkezdődött a szentté avatási eljárása, 1622. május 14-én szentté avatták.

 

MISEREND:

Hétfő: PÜNKÖSDHÉTFŐ

Kedd: 9,00 – Ionela egészségéért

         18,00 – László Dezső (2. évf.)  

Szerda: 7,30 –

Csütörtök: 7,30 –

Péntek: 7,30 –

             18,00 – Búzás Árpád (1 évf.)  

Szombat: 7,30 –

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Május

20. ApCsel 2,1-11                                   21.ApCsel 2,1-11                       22. Jk 4,1-10

     1Kor 12,3b-7.12-13                              Jn 14,15-16,23-26                      Mk 9,29-36  

     Jn 15,26- 27;16,12-15

                                 

 23. Jk 4,13-17                                         24. Iz 9,1-6

      Mk 9,38-40                                            Mt 1,18-23

 

  25. Jk 5,9-12                                           26. Fil 4,4-9

    Mk 10,1-12                                              Jn 17,20-26