Back to top

Szentháromság vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia, Medgyes

Szentháromság vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia, Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Csütörtökön Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szentmisék a Szt. István templomban de. 9,30, a plébániatemplomban du. 18,00 órakor. Az Úrnapi körmenetet csütörtökön fogjuk tartani, az esti szentmise keretében. Kérjük a kedves szülőket, hozzák el kislányaikat az úrnapi esti szentmise körmenetére, hogy virágszirmok hullatásával méltó módon tudjuk köszönteni az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézust.

2. Péntek, elsőpéntek. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

3. Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék végén szentségimádás lesz.

4. Június hónap folyamán Jézus Szíve ájtatosságot végzünk a délutáni szentmisék után.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

ELMÉLKEDÉS:

Az apostolok nemcsak Jézus tanítását hirdetik, hanem keresztelnek is. A megkeresztelkedéssel lesz valaki igazán Jézus tanítványa. Ez a Szentháromság nevében történik. A többi szentségben utalás sincs a Szentháromságra, kivéve a bűnbánat szentségét, ahol a feloldozás ugyancsak a Szentháromság nevében történik. Ezért nagyon fontos ennek tartalmáról életszerű képet kialakítanunk. Ennek a szentségnek a kiszolgáltatása közvetlen kapcsolatban van a Szentháromság misztériumával. Egy Isten van, de az egy Isten három személyben áll fenn. Ezt az igazságot úgy tehetjük életszerűvé, hogy az egy Istenben nemcsak a zártságot, az önmagának elegendőséget látjuk, aki minden létező forrása, önmaga azonban a lét teljessége, hanem belső életében a teljes kitárulkozást, a teljes odaadást is lényegesnek tartjuk. Ez a teljes megnyílás az önmagát öröktől fogva kimondó Igében és az önmagát öröktől fogva odaajándékozó kölcsönös szeretetben valósul meg. Amikor Isten így önmagát kimondja belső életében, ezzel van jelen öröktől fogva Istenben az Ige, a Fiú, a második isteni személy, így Isten ebben a vonatkozásban az Atya. Az Atya és a Fiú bensőleg öröktől fogva szeretetben ölelkezik egymással, ez a vonatkozás a Szentlélek, mint a harmadik isteni személy. "Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindenekfölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4,6). Mindenek fölött áll, mint Atya, azaz eredete és forrása mindennek: mindent áthat, mégpedig az Ige által, s végül mindenben benne van: a Szentlélekben."
 

A HÉT SZENTJE:

Szent Jusztinusz vértanú

Pogány családból származott a szamariai Nablus városából. A különböző bölcseleti iskolákat járta, de csak Krisztusban találta meg megnyugtatóan az igazságot. Ezt a keresését írja le a Dialógus a zsidó Trifónnal című mávében. Rómában iskolát nyitott a különböző vallási kérdések megvitatására. Két Apológia című műve nemcsak az ott említett viták miatt jelentős, hanem részletes leírásokat találunk az ősegyház liturgikus életéről. Részletesen ír a mise liturgiajáról, és a beavató szentségekről. Leírásai bevezetnek az ünneplések csodálatos világába, és tanúi lehetünk a II. század keresztény közössége hitvalló életének is. Rómában szenvedett vértanúságot több társával 165 körül.   

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Szász Ștefan

Kedd: 9,00 –  Ionela egészségéért

         18,00 –  † Gajdos Emeric (6 hetes)

Szerda: 7,30 –

Csütörtök: ÚRNAPJA

Péntek: 7,30 – Babota Mária (1 évf.)

             18,00 – Irén

Szombat: 7,30 – Papp Róza

             18,00 – Lőrincz András (9. évf.)

IGELITURGIKUS NAPTÁR:   Május - Június

27. Mtörv4,32-40                  28. 1Pt 1,3-9                      29. 1Pt 1,10-16

      Róm 8,14-17                        Mk 10,17-27                       Mk 10,28-31   

     Mt 28,16-20            

 30. 1Pt1,18-25                      31. Kiv 24,3-8

       Mk 10,32-45                        Zsid 9,11-15

                                                  Mk 14,12-16.22-26

 1. 1Kor 1,18-25                     2. Júd 17,20-25

    Mt 5,13-19                             Mk 11,27-33

 

ELSŐÁLDOZÓK:

1. CATALAN STEFANIA

2. CSORBA CSILLA

3. FÜLÖP EVELIN

4. JAKAB EDWIN - BÉLA

 5. LUPU LORÁNT

 6. SCHULLER CRISTINE

 7. SUCIU CRISTIAN - ALBERT