Back to top

Évközi XXXII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Évközi XXXII. Vasárnap - Szeplötelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:        

1. Csütörtökön, 2018. november. 15-én 18 órakor a a medgyesi Millennium házban a Magyar Szórvány Napja alkalmából képkiállítás megnyitóra kerül sor a Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, a medgyesi RDMSz és a medgyesi római katolikus plébánia közös szervezésében. A  kiállítást megnyitja  Babota Tibor plébános és Ádám Gyula fotóművész. Közreműködnek Vajda Szilvia és Catalan Stefánia.

2.  Jövő vasárnap, november 18-án végezzük a Szent Erzsébet napi gyűjtést a Főegyházmegyei Caritas javára.

EVANGÉLIUM:

 Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: ,,Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.'' Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.''

ELMÉLKEDÉS:

A mai evangéliumban két ellentétes példáról beszél Jézus. Az első a farizeusok példája, amelyet Jézus erős szavakkal kritizál, és nem tartja követésre érdemesnek. A szegény özvegy példája viszont követendő a tanítványok számára. De mi a baj a farizeusok és írástudók viselkedésével és miért lehet példaértékű egy csekély összegű adományozás? A farizeusok, miközben jámborságot színlelnek, a megtiszteltetés és a tekintély után sóvárognak. A törvények és vallási előírások tudásában ugyan élen járnak, de azok betartásában már nem. Tetteikben a látszat fontosabb, mint maga a cselekedet. Kihasználják a szegényeket és az özvegyeket, sokszor megkárosítva őket. Jómódban éltek, tehát feleslegükből tudtak adakozni, ha akartak. Jézus tudja, hogy amit tanítanak az igaz, de tetteik nem kedvesek Isten előtt A szegény özvegyasszony ezzel szemben dicséretet érdemel Jézustól nagylelkűségéért. Bár csak nagyon keveset tudott adni a templom fenntartására, ez mégis valódi áldozat volt részéről az Isten javára. Vajon igazak-e cselekedeteim Isten előtt? Tudok-e érte valódi áldozatot hozni?

A HÉT SZENTJE:

Szent Jozafát püspök

Szent Jozafát 1580 körül született a volhiniai Vlagyimirban. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték. Amikor János elemi iskoláit befejezte, kereskedőinas lett Vilnában. 1596-ban Breszt-Litovszkban több rutén ortodox püspök unióra lépett a római egyházzal, megtartva keleti rítusukat. János is ezekben az években találta meg az utat a katolikus Egyházhoz saját kezdeményezésére. 1604-ben engedélyt kért a kijevi metropolitától, Hipatiu Pociejtől, hogy beléphessen a majdnem teljesen elnéptelenedett vilnai Szentháromság-kolostorba. Szerzetesként vette föl a Jozafát nevet. 1607-ben megnyerte egyik barátját, a nagyon képzett Rutszkij Józsefet, és az is belépett a kolostorba. Később arhimandrita és metropolita lett. Nem sokkal ezután Jozafátot diákonussá szentelték. 1613-ban Bitenben kolostori elöljáró, higumen, de már a következő évben visszahívták Vilnába, és a Szentháromság-kolostor arhimandritája lett. 1618-ban az időközben metropolitává lett barátja, Rutszkij segédpüspökké nevezte ki, s Jozafát hamarosan a kilencven éves korában elhunyt polocki érsek, Gedeon utódja lett. Érsekségének első három évében sok lelket nyert meg az uniónak, sokan tértek vissza az ortodox Egyházból a katolikus Egyház közösségébe. 1621-ben azonban megzavarták működését: a jeruzsálemi ortodox pátriárka, III. Theofanész, minden egyházi és világi hatósági hozzájárulás nélkül, az összes katolikus püspöki székhelyre ortodox ellenpüspököt állított. Polock számára Meletij Szmotritszkij szerzetest szentelte püspökké, akinek megbízottak révén sikerült a nép nagy részét elhódítania Jozafáttól. Azzal rágalmazta, hogy el akarja latinosítani a liturgiát, s csak álnokságból és átmenetileg használja a szláv és a görög nyelvet. A keleti szertartásokat féltő embereket ezzel sikerült a püspök ellen lázítania. Az ellenségeskedés egyre nagyobb méreteket öltött Jozafát körül. Ő világosan látta, hogy életébe fog kerülni a pápához való hűsége, de nem tántorodott meg. 1623. november 12-én a saját házában gyilkolták meg. VIII. Orbán pápa, amikor hírül vette vértanúságát, azonnal megindította a szentté avatási eljárást. Húsz évvel a halála után, 1643-ben boldoggá is avatta Jozafát püspököt. A szentté avatást IX. Pius pápa végezte 1867-ben. XXIII. János és VI. Pál pápa a II. vatikáni zsinattal kapcsolatban új lendületet adott az egység vértanúja tiszteletének.

IGELITURGIKUS NAPTÁR: November

 

11. 1Kir 17,10-16               12. Ef 4,1-7.11-13                       13.Tit 2,1-8;11-14

    Zsid 9,24-28                        Jn 17,20-26                                Lk 17,7-10             

    Mk 12,38-44       

14. Tit 31,1-7                         15. Filem1,7-20

    Lk 17,11-19                           Lk 17,20-25

 16. 2Jn 4-9                           17. 3Jn 4-8

     Lk 17,26-37                          Lk 18,1-8

 

MISEREND:

 

Hétfő: 7,30 – Ioan, Virginia

Kedd:  9,00 – Dumitru Sára (6 hetes)

           17,00 – Hálaadás

Szerda: 7,30 -   Otilia és Gheorghe

Csütörtök: 7,30 – Szabolcs egészségéért

                17,00 -  Maria

Péntek:7,30- Pustianu Octavian és családja egészségéért

             17,00 – Bodó Albert (6 hetes)

Szombat: 7,30 – Ioan, Virginia

                17,00 - A Trifán család elhunytjaiért

TEMETÉSEK:

Kondó János 55 éves

 Ursu Horia Nicolae 59 éves