Back to top

Vízkereszt – Urunk Megjelenése - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Vízkereszt – Urunk Megjelenése - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HÁZMEGÁLDÁS:

Január 7. - hétfő

Gravorilor, Bucegi, Prislop, Ştefan Manciulea, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Alexandru Starea Soluţiu, Liliacului, Anton Cehov, Nicolae Teclu, George Bacovia, Titel Petrescu, Iuliu Maniu, Râşnov, Rubinului, Șlefuitorilor, Tudor Vladimirescu, Ilarie Chendi, Int. Mărțișorului, Iacob Piso, Alba Iulia, Arieş, Călugăreni, Câmpeni, Calafat, Cibin, Sebeşului

Aki valamilyen oknál fogva kimaradt a házszentelésből, kérjük jelentse a plébánia irodáján vagy a 0269 / 841904 telefonszámon.

 

EVANGÉLIUM:

Amikor Heródes király idelyében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jötztek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehivatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláltjátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba..

ELMÉLKEDÉS: 

Meglátni ma is a csillagot, és nyomába szegődni

Jézus az emberiség megváltója. A megtestesülés is ezt mutatja meg. Isten jeleket ad, hogy felismerjük a Megváltót.

Akkor: csillag, angyali szó, Jézus tanítása, tettei.

Ma: Sokfélék lehetnek a jelek, és nem mindig könnyű felismerni.  Ahogy akkor se ismerte fel mindenki a jelet.

A jeleket felismerő ember útnak indul.

Ehhez persze meg kell értenem a jeleket. Ebben segít a Szentírás, a napi imádság, elmélkedés, az Egyház a liturgikus rendjével, a Szentatya tanításával.

Az útnak indulás, lépés a biztosból a bizonytalanba. De Isten ad garanciát a személyes találkozásra.

A Jézussal való találkozás átformál. Új lendületet ad, új útra indít. A Jézussal való találkozás az új év kezdetén adja meg a lendületet és a lelkesedést, hogy bátran járjuk Isten útján, és másoknak is meg tudjuk mutatni ennek az útnak a szépségét.

A HÉT SZENTJE:

Szent Hiláriusz püspök

A mai Franciaország területén, Poitiers-ben született 315-ben. Az emberi élet céljáról gondolkodott, és ezért a Szentírást kezdte tanulmányozni. Kereszténnyé lett, majd hamarosan püspökké választották. Küzdött az arianizmus ellen, ezért Konstancius császár Kis-Ázsiába száműzte. 356-359-ig tartó száműzetésében a görög egyházatyákat tanulmányozta, és ott is küzdött az arianizmus tanításai ellen, ezért hazaküldték. 361-ben részt vett a párizsi zsinaton. Saturninus arlesi érseket letétette arianizmusa miatt. Több könyvet írt, különösen a Szentháromság-tan kifejtésében van nagy érdeme. Tanítói bölcsességét magasztalja a szentmise.     

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

 Kedd: 9,00 – Tiberiu egészségéért

       17,00 – Lőrinczi Sándor (temetési szentmise)

Szerda: 7,30 – Liliana és Ioana egészségéért

Csütörtök:7,30 – Filip, Ovidiu és Ana szándékára

                17,00 – Nagy Juliánna egészségéért

Péntek: 7,30 – Filip, Ovidiu és Ana szándékára

            17,00– Verdes Margareta (1 évf.)

Szombat: 7,30 – Viorella szándékára

              17,00 -

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  JANUÁR

   6. Iz.60,1-6                     7. 1Jn 3,22-4,6               8. 1Jn 4,7-10

      Ef 3,2-3a.5-6                  Mt 4,12-17;23,25             Mk 6,34-44       

      Mt 2,1-12                                         

 

  9. 1Jn 4,11-18                  10. 1Jn 4,19-5,4

      Mk 6,45-52                         Lk 4,14-22

 

  11. 1Jn 5,5-13                 12. 1Jn 5,14-21

         Lk 5,12-16                     Jn 3,22-30

KERESZTELÉS:

   Gál Szilvia - Roberta

TEMETÉS:

Harter szül. Jeszenszki Erszébet 78 éves