Back to top

Urunk Megkeresztelése - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Urunk Megkeresztelése - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:  

1. Holnap, január 14-én, d.u. 16,00 órai kezdettel egyháztanácsgyűlést tartunk.

2.  Adójuk 2%-át ebben az esztendőben is fölajánlhatják Főegyházmegyénk intézményei vagy plébániánk javára. Bővebb tájékoztatást és nyomtatványt a plébánia irodájában kaphatnak.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.”

Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyjlt az ég, és a Szentlélrk leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

ELMÉLKEDÉS: 

Jézus eleget tett az előírt rendelkezésnek és megkeresztelkedett a Jordán vizében Jánosnál. Mi mindannyian keresztények részesülünk a keresztség szentségében. Ugyanakkor felnőve, úton a mennyország felé részesülhetünk a Szentlélek és tűz keresztségében, - a bérmálkozás alkalmával vagy később - amelyet a karizmatikus megújulásban csak Szentlélek-keresztségnek neveznek. Ez alkalommal érezhetjük a Szentlélek megújító erejét, amely bármely hivatásban járunk, megerősít minket, és alkalmassá tesz az Úrnak rólunk elképzelt hivatásának betöltésére, megtalálására. Fontos, hogy rátaláljunk Isten segítségével erre a helyre, hivatásra és küldetésre, mert maradéktalanul boldogok csak ezen az úton lehetünk. E küldetés tehát a keresztségünkön alapul, de a Szentlélek átalakító ereje által válik teljessé bennünk és ad erőt, hogy végigjárjuk a számunkra kijelölt utat. Kérjük az Úr megvilágosító kegyelmét ezen az ünnepen, de mindenkor, hogy rá találjunk illetve megmaradjunk hivatásunkban és életünk minden napján hálát adjunk Isten ránk vonatkozó tervéért és a Szentlélektől kapott karizmáinkért.

A HÉT SZENTJE:

Árpád-házi Szent Margit

1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (Dalmáciában, a mai Horvátországban), ahova a tatárjárás elől menekültek. Szülei voltak: IV. Béla király és Laszkarisz Mária, testvérei: Boldog Kinga, Boldog Jolán, és Boldog Konstancia. A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve Istennek nevelték Margitot, fogadalmat tettek, hogyha az ország megmenekül, lányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Már három évesen dominikánus apácák nevelték, Veszprémben. Nagyon vallásos volt, gyorsan tanult, sokat foglalkozott családja szentéletű őseinek történetével. Tíz évesen a Nyulak szigetére a dominikánus apácákhoz került, fogadalmat tett. Kereste a böjt mellett az önmegtagadást, sőt önsanyargatást. A munkákból kivette a részét, nem válogatott, igénytelen volt. Betegeket ápolt. Dinasztikus házassági ajánlatokat utasított vissza. 1261-ben örök fogadalmat tett. Önfegyelmezés, a keresztény szeretet gyakorlása, teljes Istennek adottság, a legalacsonyabb szolgai munka, hősies vezeklés és a családi béke munkálása jellemezte életét. A kemény munka és önmegtagadás, valamint családi tragédiák legyengítették, súlyos beteg lett, tizenkét napi szenvedés kioltotta életét. Szentség hírében halt meg 1271. január 18-án a Nyulak szigeti (ma Margit sziget) kolostorban. Már 1271. június 13-án kérte V. István király (Margit bátyja) húga szentté avatását X. Gergely pápától, V. Ince 1276-ban újabb vizsgálatot indított, Károly Róbert, Mátyás király és II. Ferdinánt is sürgette az eljárást. 1943. november 19-én avatta végül is szentté XII. Piusz pápa. Hamvai ma is a (róla elnevezett) Margit-szigeten nyugszanak egy hatalmas vörös márványlap alatt, ezt tisztelői helyezték el ott halálának 700 éves évfordulóján.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  

JANUÁR  

13. Iz 42,1-4.6-7                  14. Zsid 1,1-6              15. Zsid 2,5-12      

   ApCsel 10,34-38                   Mk 1,14-20                   Mk 1,21-28     

      Lk 3,15-16.21-22                                

16. Zsid 2,14-18                 17.  Zsid 3,7-14                      

     Mk 1,29-39                          Mk 1,40-45

 18. Zsid 4,1-5                    19. Zsid 4,12-16      

      Mk 2,1-12                           Mk 2,13-17               

.

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Ida, János, János, Sandu, Éva, György, Livia és Ilona

 Kedd: 9,00 – Adrian és Ana

         17,00 – Bakó Irén

Szerda: 7,30 – Zaharie, Virginia és a család szándékára

Csütörtök:7,30 – Ana

                17,00 – Rózsafüzér társulat tagjaiért

Péntek: 7,30 – Szándék

            17,00 – Rizolu Ilona

Szombat: 7,30 – Ana és Gheorghe

              17,00 -