Back to top

Nagyböjt I. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Nagyböjt I. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Pénteken, március 15-e a magyar szabadságharc emlékünnepe. Az ünnepi megemlékezés d.u. 18,00 órai kezdettel lesz megtartva a református templomban.

Március 15-én 7,30 órakor szentmise, 16,30 órakor keresztúti ájtatosság, 17,00 órakor szentmise lesz a plébániatemplomban.

2. Keresztutak a nagyböjt ideje alatt a plébániatemplomban kedden és pénteken 16,30-tól az esti szentmisék előtt magyarul, minden szerdán 17,30 órától  román nyelven, a Szt. István templomban pedig minden csütörtökön 16,30 órától lesznek.

3. Egyházközségünk zarándoklatot szervez csíksomlyói pápalátogatásra, amelyre 2019. június 1-én kerül sor.  Kérjük a kedves híveket akik részt szeretnének venni a zarándoklaton,  hogy március 17-ig jelezzék részvételi szándékukat az irodán, hogy tudjuk regisztrálni a csoportot. A szervező bízottság közlése szerint a pápai misére belépési előnyben a regisztált csoportok részesülnek a személyekkel szemben. Nem ajánlatos személyi autóval utazni, mert a forgalmat már előző nap lezárják.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.'' De Jézus ezt felelte: ,,Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.'' Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. ,,Minden hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.'' Jézus elutasította: ,,Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!'' Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.'' De Jézus ezt válaszolta: ,,Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''

ELMÉLKEDÉS: 

 Jézus se volt szabad a kísértéstől, bár Isten Fia volt. Negyven napig böjtölt éjjel és nappal, amikor megéhezett, odalépett hozzá a kísértő, a sátán. Három külön alkalommal provokálja és megkísérti Őt is. Jézus mind a három alkalommal visszautasította. Érdemes lenne ezen elgondolkodnunk. Az Evangélium nyitó mondatában azt hallottuk, hogy a Szentlélek vezetette őt a pusztába. Tehát Jézus tudta mi az Isten akarata életében, mert a Szentlélek vezetett Őt. Jézus bár Isten Fia volt, mégis kísértésbe esett. A sátán, a gonosz mindig körül jár, ezt tapasztalhatjuk, sokszor az emberek gyengeségét használja ki. Az embereket a hatalomra, a könnyű pénz megszerzésére kísérti. A sátán erősebben cselekszik, amikor az ember Isten akarta, parancsai szerint az Ő szeretetében akar élni. Amikor kísértéssel szemben állunk, legyünk kitartóak és öntudatosak. Jézus tudatában volt, tudta, hogy Ő az Isten Fia. A pusztai böjtölésben Istentől kapott sok erőt és kegyelmet. Jézus az Isten szava által el tudta utasítani a kísértéseket. Jézus az Isten akaratának engedelmeskedett. Ő döntötte, hogy Isten akarata szerint éljen. Nyilvánvalóvá válik ebből történetből, hogy Jézus mindenben hasonló lett hozzánk a kísértésben is, a bűnt kivéve. Mi keresztények is mindig a kísértésekkel állunk szemben. Hogyan reagálunk a különböző helyetekben? Néha nehéz helyzetben találjunk magunkat. Nem tudjuk, merre kell mennünk. Ilyenkor gondoljunk Istenre, mert az Ő iránti bizalmunk nem enged kísértésbe esni. A kísértéssel szemben kell állnunk, a kísértést kell legyőznünk. Csak akkor tudjuk legyőzni a kísértést, amikor imádkozunk és Isten szavai szerint élünk, úgy, mint Jézus a pusztában. A nagyböjt számunkra legyen a szentség és a kegyelem ideje, tartsuk a bűnbánatot és újítsuk meg életünket. Éljük az életünket az evangéliumi Isten szeretetében, Isten kegyelmében és megbocsájtásában. Üdvözítőnk szenvedésére gondoljunk, aki kereszthalála és feltámadása által szerezte meg nekünk a megváltást. Mi Őt akarjuk követni a nagyböjti áldozatainkkal, lemondásainkkal, hogy általa majd a feltámadás dicsőségébe juthassunk.

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Március

10.MTörv 26,4-10            11.Lev 19,1-2.11-18              12.Iz 55,10-11

        Róm 10,8-13                Mt 25,31-46                          Mt 6,7-15     

        Lk 4,1-13 

                                     

  13. Jón 3,1-10                14. Eszter 4,17-18

        Lk 11,29-32                    Mt 7,7-12

 

  15.  Ez 18,21-28             16. MTörv 26,16-19

         Mt 5,20-26                      Mt 5,43-48

 

MISEREND:

 

Hétfő: 7,30 – Fazakas Mária egészségéért

Kedd: 9,00 –Elisabeta egészségéért

         17,00 – Téglás-Szabó Katalin (6 hetes)

Szerda: 7,30 – Timotei és Lucreţia

Csütörtök: 7,30 – Mihai és Traian szándékára

                17,00- Tomanek Tibor (20. évf.)

Péntek: 7,30 – Ioan

           17,00-

Szombat: 7,30 – Mihail és Hortenzia egészségéért

              17,00 – Pustianu Petru egészségéért

TEMETÉSEK:

Schmidt Johann 83 éves

  Csender szül. Kósa Erzsébet 88 éves

  Schobel Wilhelm 90 éves

 

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen