Back to top

Nagyböjt II. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Nagyböjt II. Vasárnapja - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Kedden, március 19-én Szent József ünnepe. Szentmise a plébánia templomban lesz 9,00 órától. Délután 17,00 órától búcsús szentmise Segesváron.

2. A pápalátogatási zarándolatra jelentkező híveket kérjük, hogy a jövő hét folyamán igyekezzenek befizetni a plébánián az utiköltséget, amely egyelőre 55 lej személyenként. Azért fontos, hogy a busz bérlését tudjuk kifizetni idejébe.

3. Szőke Margit gondozót keres beteg férje mellé. Szüksége volna segítségre 7,30 órától 13 óráig. Javadalmazás megegyezés alapján. Érdeklődni lehet a 0269 – 841151 telefonszámon.

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: ,,Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.'' Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: ,,Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.'' Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.

ELMÉLKEDÉS:

Megmutatta dicsőségét Jézus színeváltozásának eseményét Máté, Márk és Lukács evangélista egyaránt lejegyzi, az utóbbiét olvassuk az idei évben. A három leírás nagyon hasonlít egymáshoz, de egyedül Lukács említi meg, hogy Jézus azért megy fel a három kiválasztott apostollal a hegyre, hogy ott imádkozzon. Nem az apostolokkal együtt akart imádkozni, hanem az Atyával akart együtt lenni a bensőséges imádság által. Lukács evangélista aztán újra megerősíti, hogy imádkozása közben történt Jézussal a színeváltozás, azaz „miközben imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott.” A rövid leírásból az is kiderül, hogy Jézus valóban egyedül imádkozik, az apostolok pedig közben elalszanak. Alvásuk nem érdektelenséget vagy közömbösséget jelent, hanem csupán annyit, hogy éjszaka volt. Imája idejéül az Úr gyakran választja ugyanis az éjszakát, a tizenkettő apostol kiválasztása előtt például „az egész éjszakát Isten imádásában töltötte” (Lk 6,12). Bár az evangélista egyetlen szót sem jegyzett le abból, amit Jézus imádkozott, mégis megpróbálhatjuk kitalálni. Nem légbőlkapott találgatásra gondolok, hanem arra, hogy az előzményekből és a színeváltozás eseményekor történtekből ki tudjuk következtetni, hogy mi lehetett az Úr Jézus imájának tartalma, milyen szándékkal fohászkodott az Atyához. A színeváltozás előzményeként Jézus megjövendöli tanítványainak szenvedését és halálát, ami Jeruzsálemben fog majd bekövetkezni (vö. Lk 9,18-22). Övéi teljes értetlenséggel fogadják szavait, mert elképzeléseikbe a messiási uralom megvalósulásáról nem fér bele semmiféle szenvedés. Jézus jól tudja, hogy szenvedésének és halálának látványa megrendíti majd apostolai és tanítványai hitét. Kudarcként fogják majd megélni azt, hogy Mesterük küldetése ilyen módon ér véget. A színeváltozással, azaz dicsőségének megmutatásával Jézus olyan élményt ad a három kiválasztott apostolnak, amelyre hitük nagy próbatételekor visszaemlékezhetnek majd. Pétert, Jánost és Jakabot a színeváltozáskor a mennyei Atya szózata erősíti meg: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Lehet, hogy nem világos számukra mindaz, amit Mesterük a szenvedésről mond, és nem értik most még szavainak igazi értelmét, de mégis érdemes hallgatniuk rá. Majd eljön az idő, amikor az Úr kijelentéseit és cselekedeteit megérteti velük a Szentlélek. Mindezek ismeretében bátran állíthatjuk, hogy Jézus apostolaiért imádkozott dicsősége megmutatását megelőzően. Azért imádkozott, hogy apostolai megváltó küldetésének részeként el tudják fogadni a szenvedést és a halált. Azért fohászkodott, hogy apostolai szenvedésének láttán ne veszítsék el hitüket és reményüket. Jézus ugyanakkor mindazokért is imádkozott, akik nehezen tudják elfogadni a szenvedést saját életükben és értelmetlennek tartják azt. Fogadjátok el a szenvedést és ajánljátok fel azt másokért! Ne meneküljetek el a betegség vagy a szenvedés keresztje elől, hanem hordozzátok azt bátran! Vegyétek észre, hogy a kereszthordozásban nem vagytok egyedül! Ne elviselhetetlen teherként tekintsetek a keresztre, hanem mint a vigasztalás és lelki erősség forrására!

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Március

            17.Ter 15,5-12, 17-18             18. Dán 9,4-10  

                Fil 3,17-4,1                               Lk 6,36-38              

                Lk 9,28b-36

            19. 2Sám 7,4-5a.12-14a

                  Róm 4,13.16-18.22

                  Mt 1,16.18-21.24a

           20. Jer 18,18-20                    21. Jer 17,5-10

                 Mt 20,17-28                          Lk 16,19-31

          22. Ter 37,3-28                        23. Mik 7,14-20

                 Mt 21,33-46                           Lk 15,1-32

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Elisabeta egészségéért

Kedd: SZENT JÓZSEF ÜNNEPE

Szerda: 7,30–Radl Rozália (6 hetes)

Csütörtök: 7,30 –Gheorghe

                17,00 - Péter, Péter, Ibolya, Dana és István

Péntek: 7,30 – Ioan

             17,00 - Csórik András (6 hetes)

Szombat: 7,30 – Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

              17,00 –

Vasárnap: 8,00 – Izabella (6 hónap)

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen