Back to top

Húsvétvasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Húsvétvasárnap - Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Medgyes

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, Húsvét másodnapján, szentmisék a plébániatemplomban 11,00 , a Szent István templomban pedig 9,30 órakor lesznek.

2. A mai gyűjtést a Hittudományi Főiskola fönntartására szerveztük.  Isten fizesse meg adományaikat.

4. Köszönjük azoknak, akik segítettek templomaink takarításánál, a szentsír előkészítésében, és azoknak is, akik a díszítésére adakoztak. Isten fizesse segítségüket, adományaikat.

EVANGÉLIUM:

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!'' Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

ELMÉLKEDÉS:

A szentírás tanúsága szerint Mária Magdolna volt az első, aki Jézus feltámadásának hajnalán az Úr sírjához ment, s ő találkozhatott elsőként a Feltámadottal. Jézus és Mária Magdolna párbeszédéből megérthetjük a feltámadás lényegét: Jézus visszatér az Atyához, akitől eljött emberi világunkba. Nem egyszerűen azért támad fel, hogy néhány alkalommal megmutassa magát az embereknek, hanem, hogy visszatérjen a mennyei Atyához, megmutatva az utat, amelyen mi is a mennybe juthatunk. Ha megtanulunk nyitott szívvel járni és hittel szemlélni a világot, s ha megtanuljuk felismerni és értékelni akár a legkisebb jót is, amivel találkozunk, akkor észre fogjuk venni Jézust, aki naponta hozzánk lép és megszólít minket, mint egykor Mária Magdolnát. 

VERS:    Rózsakoszorú

                                    Sík Sándor

Minden ige már betellett.                  „Szeretetét ránklehelte:

Az elgördült szikla mellett                   Ég a Pünkösd izzó Lelke,

Két fehér angyal lebeg.           Zúgnak élő nagy szelek.”

 

És felelvén egy a másnak,                „Nézd a véres nagy keresztet!

Énekelnek és hárfáznak          Jaj, sebes két térde reszket,

Szép angyali éneket.              Jaj, le kell roskadnia.”

 

„Jaj, hogy hullott drága vére     „Rózsaszínű fellegekben

Gethsemáne friss füvére!           A mosolygó mennybe lebben

Keresztények sírjatok!”              Asszonyunk szűz Mária.”

 

 „Szél a felhőt szerte fújja.       „Föld megindul, holt megéled.

 Él a Krisztus! Allelúja!              Jaj, kereszten függ az élet!

 Emberek! Feltámadott!”           Minden elvégeztetett.”

 

„ Véres ajkán ostoroknak            „Énekelnek allelúját,

 Izzó gyöngyszemek csorognak,   Boldogasszony koszorúját

 Forró vére földre hull.”               Szép angyali seregek.”

 

„Fényben fürdik fönn a Tábor,     Így dalolt az angyalének,

Zeng az ég és zúg a távol:          És mindenek figyelének,

Fényes felhőn száll az Úr.”          Fű, fa, virág hallgatott.

MISEREND:

Hétfő: HÚSVÉTHÉTFŐ

Kedd: 9,00 – Gheorghe egészségéért

        18,00 – Ovidiu egészségéért

Szerda: 7,30– id. Márton, Erzsébet, László, ifj. Márton

Csütörtök: 7,30 – Mezei Gitta egészségéért

              18,00 – Ovidiu egészségéért

Péntek:   7,30 – Ovidiu egészségéért

             18,00  -   Iuga Maria (1 évf.)

Szombat:7,30 – Mihaela és Robert szándékára

              18,00 – Szándékra

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

 21. ApCsel 10,34-43              22. ApCsel 2,22-33    

       Kol 3,1-4                                 Mt 28,8-15                 

       Jn 20,1-9                             

23. ApCsel 2,36-41

      Jn 20,11-18

 24. ApCsel 3,1-10                   25. ApCsel 3,11-26

         Lk 24,13-35                          Jn 24,35-48        

  26. ApCsel 4,1-12                  27. ApCsel 4,13-21

         Jn 21,1-14                            Mk 16,9-15

 

TEMETÉS:

 Jakab Mihály 52 éves

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen

Minden hívünknek kívánunk a Feltámadt Üdvözítő Úrtól Kegyelmekben gazdag Húsvétot!