Back to top

Rövid beszámoló a Medgyesi Diakóniai Hétvégéről

Rövid beszámoló a Medgyesi Diakóniai Hétvégéről

Református Egyház: 

„...el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről.”Ps.103,2          

2022.szeptember 25-én szerveztük meg a református gyülekezetben Medgyesen a Diakóniai Hétvégét, amivel a gyülekezetben szolgáló, diakónus lelkületű tagokat kívántuk lelkületükben és hivatásukban megerősíteni. Az egynaposra tervezett együttlét a 10 órakor kezdődő istentisztelettel kezdődött, ahol dr.habil. Hecker-Réz Róbert professzor-lelkész és Szalkay László lelkész szolgáltak, ők mindketten Magyarországról érkeztek. Gyülekezetünknek nagy öröm volt a Velük való találkozás, mivel szakavatott vendégekként, Jézusnak az elveszett bárányról szóló történetét prédikálták közöttünk,  kiemelve azt, hogy elveszettség tudata nélkül, aligha találhat meg minket a Jó pásztor. Ezért kell vigyázni a lelkületre, amivel élünk.  Azonban az elveszett embertársat ma nem elég megkeresni, őt a szeretet hangján kell megszólítani. Ugyanis, egyedül a szeretet vértezhet fel megértéssel és türelmmel a gyülekezet- és közösségépítési folyamatban. Talán ez az élő gyülekezetnek egyik legfontosabb feladata ma, a türelmes szeretet gyakorlása. A délelőtti istentiszteleten az anyaországi vendégeket Székely Zoltán Márton lelkész köszöntötte, aki egy rövid bibliai üzenet átadása után, örömökben és áldásban gazdag időt kívánt a nap résztvevőinek. A templomi szolgálat után, a gyülekezet diakóniai csoport őszi bazárra hívta a jelenlévőket a közösségi terembe, ahol szeretetvendégség mellett, önkéntes asszonyok apró szeretet-tárgyai kerültek fel az asztalra, eladásra-vásárlásra, támogatásként. A Diakóniai Hétvége egy délutáni, estébe nyúló, vacsorás együttléttel folytatódott a medgyesi NoiS vendéglőben. Dr.habil.Hecker-Réz Róbert professzor a medgyesi  református gyülekezet öt missziói csoportja  -Presbitérium, Nőszövetség, Diakóniai Önkéntes Csoport, Lídia Kör, Fiatal Édesanyák Köre- előtt, mintegy 50 személy jelenlétében tartott előadást  Kálvin János egyháztanításáról. Amint az előadó hangsúlyozta, Kálvin János látásmódja azért tekinthető helytállónak ma is, mivel ez a tan a gyülekezet jó működésének  az egyik fontos alapfeltételét, a megosztott felelősséghordozás elvét fogalmazza meg, kimondva azt, hogy egy református gyülekezet működtetésében négy különböző tisztséghez kötött feladatkör betöltése szükségszerű: az igehirdetői, a presbiteri, a tanítói és a diakónusi. Előadás után, csoport megbeszélésekre került sor. A négy csoport szabadon választhatott három, őt foglalkoztató  kérdés közül. A válaszok és vélemények összegzését, csoportonként, egy-egy megbízott mondta el plénumban. A módszer nagyon termékeny eszköznek bizonyult, mivel felszínre hozta a gyülekezeti tagokban élő képeket, vélekedéseket. Megfogalmazódott, hogy a medgyesi diakóniai szolgálat miként alakítja a gyülekezet életét, miben nyilvánul meg a gyülekezetben a diakónia lényege és mi a feltétele annak, hogy a gyülekezeti diakónia a jövőben is támogatólag működjön a gyülekezetben.  Ezt követően, a délutáni együttlét záró részében, előadás keretében előbb Székely Anna-Eli, medgyesi diakónus mutatta be a résztvevők előtt a 2013 óta működő  gyülekezeti diakóniát. Amint hangsúlyozta, a szívvel-lélekkel végzett diakóniai szolgálatban, mindenekelőtt Isten kegyelme töltött be vezető szerepet, de emellett fontosak voltak az eltelt 9 évben emberi tényezők is, amik diakónusban és diakónus-lelkületű önkéntes társakban egyaránt megvoltak: ilyenek, az odaadás, a kitartás, a szakképzettség és a gyülekezeti összefogás. A gazdagon illusztrált, szép diakóniai munka, amit a  medgyesi gyülekezetben sikerült kitartással és emberi, jó hozzáállással megvalósítani, ma sokak örömére szolgál. Istennek legyen ezért dicsőség! A diakóniai beszámoló után dr.Máté István, szászfenesi lelkész mutatta be képekben és lényegretörő mondatokban a szászfenesi gyülekezet diakóniai fáradozásait, melyek mind a fiatal gyülekezet élni akarásáról és hitéről szólnak. Az együttlét végén, dr.habil.Hecker-Réz Róbert imádsága hangzott el az egybegyűltek előtt, majd a gyülekezet lelkésze mondott köszönetet minden vendégnek és résztvevő gyülekezeti tagnak, hogy jelenléteikkel tették gyümölcsözővé ezt a napot. Istennek legyen hála ezért az áldásos napért!

 

                                                            Székely Zoltán Márton lp.

 

2022.szeptember 26.,Medgyes