Back to top

Galériaavatás Kiskapuson

Galériaavatás Kiskapuson

Kiskapusi Evangélikus Egyház: 

Szeptember 19-én került sor Kiskapuson az Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben arra az ünnepi eseményre, melynek keretén belül felavatták a pincegalériát. A parókia alatti pincehelyiség mindezidáig kihasználatlan volt, de évekkel ezelőtt Korodi Levente a gyülekezet akkori lelkipásztora és a presbitérium úgy érezte, hogy át kellene alakítani, felújítani, használható állapotba hozni, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Az ő kezdeményezését folytatta nagytiszteletű Fehér Attila a Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye esperese, aki átvette a lekészi szolgálatot és ennek a már megkezdett tervnek a folytatását. Az idén befejezett galériában fényképkiállítás és a gyülekezet értékes kegytárgyainak kiállítása (Váradi Biblia, Petrőczi Kata Szidónia kehely), a korabeli lutheránus iskola osztálynaplói, kordokumentumok, valamint a kiskapusi passióról szóló egyetemi dolgozat is kiállításra került, mint helyi specifikum.

 

A rendezvény egyházmegyei lelkészértekezlettel kezdődött, melyen részt vettek a kolozsvári egyházmegye lelkészei. Ünnepi istentisztelettel folytatódott a nap, melyen Korodi Levente lelkész hirdette az igét. A gyülekezet szép számmal jelent meg ezen a hétköznapon tartott istentiszteleten, jelenlétükkel is kifejezve azt, hogy a szórványban élő magyarság összetartozása nem csak üres szólam, hanem megélt valóság és ennek megélésében jelent nagy segítséget ez a galériaterem, ami most már használható. Az istentisztelet után Adorjáni Dezső Zoltán püspök rövid ünnepi avató beszédében kihangsúlyozta, hogy ez a pincegaléria, ami az ókeresztény katakombákra hasonlít most nem a menekülés, bújkálás helye, hanem a találkozás helye. Olyan hely, ahol megvalósul az emberek közötti találkozás, de ami még ennél is fontosabb, hogy megtörténjen az a másik találkozás, Isten és ember között is.

 

A pincegalériába való levonuláskor Fehér Attila esperes beszámolt az építkezési folyamatról. Elmondta, hogy a felújítás és az gyülekezet álmának megvalósulása nem történt volna meg támogatók nélkül. Köszönetet mondott a gyülekezet vezetőségének, presbitériumának és minden tagjának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Miniszterlenökségnek, az RMDSz-nek és a Communitas Alapítványnak, a Szebeni Megyei Tanácsnak, valamint azon vállalkozóknak, akik anyagilag finanszírozták a munkálatokat.

 

Az esperes úr továbbá megnyitotta a pincegaléria első kiállítását. A kiállítás anyaga egyrészt fényképekből áll, amiket légi felvételekből készítettek, majd kemény felületre nyomtattak ki. Ezeken a templom, a parókia, valamint Kiskapus városa látható. Továbbra a kiállítás tárgyát képezte az egyházközség tulajdonában lévő Váradi Biblia, a Petrőczy Kata Szidónia által adományozott, XVII. századi úrvacsorai kehely és paténa, valamint más kegytárgyak, emléklevelek és térképek.

 

Az ünnepség folytatásában a gyülekezet részéről Benkő Anna másodfelügyelő mondott köszönetet mindazoknak, akik ennek az álomnak a megvalósulásában részt vettek, segédkeztek, Fehér Attila esperes úrnak, aki pályázatokat írt, adminisztrálta a kivitelezést, koordonálta a munkálatokat, még akkor is, amikor hivatali teendői Kolozsvárra szólították, valamint a presbitereknek, egyháztagoknak, akik sokszor névtelenül, de szívvel-lélekkel végezték a háttérmunkát a felújításkor. Horváth Csaba a gyülekezet lelkésze pedig ennek az álomnak, kezdeményezésnek a folytatásáról biztosította az egybegyűlteket, hogy ez a találkozás helye, ne csak egy szép emlék maradjon, egy pár fényképen, hanem egy új kezdet, ahol a megrendezendő események, alkalmak Isten dicsőségét hírdetik, nem a miénket.

 

Az ünnepség egy bőséges szeretetvendégséggel zárult a parókia udvarán és a tanácsteremben, ahol még a személyes találkozások és kötetlen beszélgetések tették maradandóvá a közösségi élményt. Köszönetet mondunk még egyszer mindenkinek, akik az ünnepi eseményt és a munkálatokat anyagilag finanszírozták. Köszönet illesse őket azért, hogy felvállalták ezt az ügyet a szórványmagyarságban.

 

 

                                                                                                            Horváth Csaba ev. lelkész