Back to top

Püspöki Vizitáció a Medgyesi Unitárius Egyházközségben

Püspöki Vizitáció a Medgyesi Unitárius Egyházközségben

Unitárius Egyház: 

   2017. szeptember 16–17-e között zajlott a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Vizitációja a medgyesi gyülekezetben. E jeles alkalom rendhagyónak számít, hiszen az első ilyen jellegű Püspöki látogatásra 1986-ban került sor, viszont írásos emlék nem maradt fenn róla. Mi, mindannyian valóságos csodának tartjuk, hiszen annyi teendővel járt, hogy erős hitű emberben is némi kételyt keltett, hogy elkészül-e napirendre minden tervezett munka. Hála Istennek, rendkívüli Hívekkel rendelkezünk, és ha igaz a mondás, miszerint bajban ismerszik meg a hű barát, akkor igazság az is, hogy szükségben az odaadó, kitartó, megbízható egyházfi. Mindenkit megmozgató munkasorozat előzte meg, sok hívünket kértük fel segítségre, és hálás köszönet itt is, azoknak, akik meghallgatták ezt és mellettünk, lelkészük és egyházuk mellé álltak. Közösen, fizikai és anyagi támogatással, sikerült a templom külső feljavítását megvalósítani, a templomudvart és a temetőkertet rendbe tenni, illetve a papírmunkát előkészíteni a Bizottságnak. A Vizitáció szombaton vette kezdetét a Szebeni leányegyházközségben, amelyik 30 szépkorban lévő aktív tagot számlál. Ők fogadták a Püspök urat és az illetékes vezetőket.

   Medgyesen folytatódott a program, az egyházközség vezetőségével, majd a keblitanáccsal tartott megbeszéléssel. E keretén belül megnézettek az anyakönyvek, az aranykönyvek, az iktatónaplók (a levéltári adatbázis és a havi elszámolás tüzetes átnézésére Püspöki Vizitációt megelőző héten került sor). Vasárnap igazi ünnep nap volt, hiszen Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc Püspök úr végezte a szószéki szolgálatot. Jenei Csaba esperes-helyettes megnyitotta a közgyűlést, amely keretén belül a különböző bizottságok felolvasták a jelentéseiket, meghagyásaikat. Pap Mária, Püspöki titkár asszony, Székely Kinga Réka, VEN előadó tanácsos, Farkas Emőd, egyházi főgondnok, Czerán Jóska, köri felügyelő gondnok köszönettel fordultak a kedves hívekhez, hogy
lojalitásukat tanúsították e kicsiny gyülekezet iránt, és reménységgel kérik őket, továbbra is maradjanak meg hitükben, hátha az utókor példaértékűnek tartja ezt, és követésre méltónak. Köszöntő és elismerő szavakat szóltak mind a Vizitációnak, mind a gyülekezetnek Fehér László, gondnok úr, Orosz Csaba, helyi tanácsos úr és Csifó Levente, EMKE elnök úr. Gyülekezetünk hálaként egy kis gyerekműsorral köszönte meg a részvételt, Iszlai László énekvezér fület és szivet gyönyörködtető orgonajátékával és a Gyöngyvirág néptánccsoport lábat táncra perdítő műsorával.

   Örvendetes és tanulságos volt e periódus. A teendők törlesztésének öröme vegyült a felismeréssel, hogy kikre számíthatunk valójában, kik azok, akik meghallgatják a segélykérést. Embert, hitet és türelmet próbára tevő eseményként nyugtázzuk e jeles hétvégét, gyülekezetünk egyik legszámottevőbb megvalósításaként gondolunk rá. Áldás és köszönet minden támogatásért! Adja Isten, hogy 30 év múlva, a következő Püspöki Vizitációkor is létezzen sikerben a Medgyesi Unitárius Egyházközség.