Back to top

PÜNKÖSDVASÁRNAP

PÜNKÖSDVASÁRNAP

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Holnap Pünkösd másodnapján szentmise a plébániatemplomban lesz d.e. 9,00 órától.

2. Szombaton, június 10-én tartjuk Somogyomban a Szentháromság búcsút 11,00 órai kezdettel.

EVANGÉLIUM:

Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették:,,Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!''

 

ELMÉLKEDÉS:

Pünkösd az egyház születésének napja, mert e naptól kezdve a hívek száma nagy növekedésnek indul, az apostolok soha nem látott lendületet kapnak az igehirdetéshez és tanúságtételhez, s az egyház ezáltal kilép rejtekébõl, s elindul, hogy meghódítsa a világot. Bõven van mit tenni. Ezt a feladatot a Mester bízta rájuk, s most kezdetét veszi a munka. Az evangélium hirdetése, mégpedig minden népnek. S Jézus velük van ígérete szerint. Megtapasztalják segítségét a Lélek indíttatásai által, csodák és jelek kísérik majd cselekedeteiket. S az egyház élni fog, s mind többen lesznek, akik megtérnek, s magukhoz ölelik a hitet. A pünkösdi csoda soha nem látott meglepetést és csodálkozást vált ki azokban, akik ennek részeseivé váltak. Mindenki a saját nyelvén hallotta az igehirdetést, mely Isten csodás tetteirõl szóltak. S mi ma is azt kérdezzük, hogy ez hogyan lehetséges. Vajon miként kell ezt értelmezni? Nekünk is mondhatná Jézus: Hát még mindig nem értitek? Bizony nem könnyû megérteni azt, ami egyedül Isten számára felfogható, de mely csodának részeseivé akar tenni bennünket. Pál apostol meg is magyarázza, hogy ez a képesség senkinek sem adatik meg, csak a Szentlélek által. A képességeink, adottságaink a Lélek ajándékai, hogy általuk képessé váljunk a felismerésre, a megértésre, az Istennek tetszõ élet pályájára állni. Miért is feledkezünk meg oly gyakran az éppen ma olvasott szentírási részletrõl?! Valamennyiünket ugyanaz a Lélek itatott át – mondja az apostol. Minden embernek ugyanaz a méltósága. Ha Isten így tekint ránk, akkor nekünk is hasonlóképpen kell cselekednünk. Ez az igazság megfordítva is igaz. Ha annyira szemet szúr a másik ember mássága, nemzeti hovatartozása, állapotbeli különbsége, akkor fel kell tenni magunkban a kérdést, hogy vajon milyen lélek lakozik bennünk. Ahol a Lélek kiárad, ott Istenre és egymásra találnak az emberek. Pünkösdvasárnap a húsvétvasárnap este történtekrõl olvasunk az evangéliumban. Nem véletlenül. Pünkösdkor korona kerül a húsvéti csodára. Urunk mennybemenetelekor olvastuk, hogy még akkor is voltak, akik kételkedtek. S Húsvét vasárnap este is félelem és bizonytalanság jellemezte az apostolokat. Nem véletlenül köszönti õket Jézus e szavakkal:„Békesség nektek!”. Most azonban, Pünkösd ünnepén, nincs többé helye a hit gyengélkedésének, a kétkedésnek. Most csak lángolás van, tûz, a szeretet tüze, s talán sok örömkönnycsepp is. Az apostolok e naptól kezdve megállíthatatlan buzgósággal indulnak az apostoli munkára, hiszen világgá kell kiáltaniuk: Jézus él, ma is él, velük van, s többé nem hal meg. Minden igaz a tanításából, az utolsó betûig is. Boldog, aki hivõvé lesz!

 

 

 

 

A HÉT SZENTJE:

Szent Bonifác püspök és vértanú

Angliába született, a Winfried nevet kapta a keresztségben. Szent Benedek rendjébe lépett, és a germánok megtérítéséért dolgozott társaival együtt.

Sokat fáradozott az egyházkormányzat megszervezésén Bajorországban, Hessenben és Türingiában. Mainz püspökeként Germánia apostola lett. 754. június 5-én pogányok támadták meg a bérmálás szentségének kiszolgáltatására érkező püspököt és a vele lévő társait. „El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk ide, hogy harcot hozzunk, hanem a békét! Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöjjetek velem a halálba!” – biztatta társait. Halálosan megebesítették őket, és együtt lettek vértanúk. Szent Bonifác sírja Fuldában található.

 

MISEREND:

Hétfő: PÜNKÖSDHÉTFŐ

Kedd: 9,00 – Bándi Irma (1 évf.)

Szerda: 7,30 – Achim és Nicolae

           17,00 – Margit egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Mária egészségéért

              17,00 - Elena

Péntek: 7,30 –

             18,00 – Schmidt Irén (1 évf.) és Lajos (4. évf.)

Szombat: 7,30 – Oltean Ana

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Június

4. ApCsel 2,1-11            5.ApCsel 2,1-11        6. Tób 2,9-14

     1Kor 12,3b-7.12-13.     Jn 14,15-16,23-26       Mk 12,13-17   

     Jn 20,19-23 

                                     

       7.   Tób 3,1-17        8. Tób 6,10-11;7;1,8-17;8,4-9

              Mk 12,18-27           Mk 12,28-34

  

                   9. Tób 11,5-17         10. Tób 12,1;5-15

                        Mk 12,35-37            Mk 12,38-44  

 

  

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

3. Mielőtt beülnénk a padba, vagy ahol megállunk, keresztvetés nélküli térdhajtással köszöntjük a szentségházban (Oltáriszentség) jelenlévő Úr Jézust. (Az öröklámpa jelzi a szentségház helyét.)

Minden más oltárkép vagy szobor előtt csak fejhajtás a tiszteletadás kifejezője, térdhajtás nélkül.

4.  A korábban jövők ne foglalják el a padok szélét, hanem lehetőleg a pad közepére húzódjanak, hogy a később érkezők ne zavarják őket.  Templomainkban nincsenek kisajátított ülőhelyek. Amikor a templom padjai nem szoktak megtelni teljesen, az oltárhoz közelebb eső padokba üljenek a hívek.

(folytatjuk...)

 

 

 

TEMETÉSEK:

Miklós Márton 90 éves

Babota Mária 84 éves