Back to top

Római Katolikus Plébánia - NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Plébánia - NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Ma éjjel áttértünk a nyári időszámításra és eszerint változik a szentmisék sorrendje: a plébániatemplomban d.u. 18,00 órától, a Szt. István templomban pedig 17,00 órától lesznek a szentmisék.

2. Szerdán 18 órai kezdettel könyvbemutatóra kerül sor a plébánia nagytermében. Csinta Samu Erdély újranemesítői – Arisztókraták honfoglalása könyvét fogja bemutatni a szerző.

3. Csütörtökön és szombaton nem lesz szentmise a Szent István templomban.

4.  Jövő vasárnap elsővasárnap. A szentmisék után a   megszokott elsővasárnapi szentségimádás lesz d. u. 16 óráig. 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: ,,Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?'' Jézus ezt felelte: ,,Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.'' E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: ,,Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.'' Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: ,,Nem ez az, aki itt ült és koldult?'' Egyesek azt mondták, hogy: ,,Ez az!'' Mások pedig: ,,Nem, csak hasonlít rá.'' Ő azonban kijelentette: ,,Én vagyok az!'' Erre megkérdezték tőle: ,,Hogyan nyíltak meg a szemeid?'' Ő azt felelte: ,,Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.'' Ekkor megkérdezték tőle: ,,Hol van az az ember?'' Ő azt felelte: ,,Nem tudom.'' Erre az embert, aki nemrég még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: ,,Sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok.'' A farizeusok közül egyesek megjegyezték: ,,Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot.'' Mások azonban így szóltak: ,,Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni?'' És szakadás támadt köztük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: ,,Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta szemeidet?'' Ő azt felelte: ,,Hogy próféta!'' A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük: ,,Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát?'' Azok ezt válaszolták: ,,Azt tudjuk, hogy ez a mi fiúnk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen!'' A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: ,,Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös!'' Ő így felelt: ,,Hogy bűnös-e, vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok!'' Erre ismét megkérdezték ,,Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet?'' Ő ezt felelte: ,,Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is a tanítványai  lenni?'' Erre megátkozták, és azt mondták: ,,Te magad vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk!'' Az ember azonban ezt felelte nekik: ,,Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit.'' A zsidók ezt felelték neki: ,,Te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél?'' És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: ,,Hiszel-e az Emberfiában?'' Ő így válaszolt: ,,Ki az, Uram, hogy higgyek benne?'' Jézus ezt felelte: ,,Látod őt, aki veled beszél: ő az!'' Mire az ember így szólt: ,,Hiszek, Uram!'' És leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta: ,,Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.'' Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte: ,,Csak nem vagyunk mi is vakok?'' Jézus így felelt: ,,Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök.''

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Lucreția (1 évf.)

Kedd: 9,00 – Tibor szándékára

         18,00 - Ilyés Gizella (6 hetes)

Szerda: 7,30 – Ilona egészségéért

            17,00 -

Csütörtök: 7,30 – Ágnes szándékára

Péntek:7,30 – Papp István és Anna

             18,00 – Csutak Rozália (1 évf.)

Szombat:7,30– Egészségért és békességért

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:

Március-Április

 26. 1Sám 16,1b.6-7.10-13a    27. Iz 65,17-21     28. Ez 47,1-9.12

         Ef 5,8-14                          Jn 4,43-54           Jn 5,1-16   

         Jn 9,1-41                                                 

                   29. Iz 49,8-15                          30. Kiv 32,7-14

                      Jn 5,17-30                               Jn 5,31-47

                    31. Bölcs 2,1-22         1. Jer 11,18-20

                         Jn 7,10-30                 Jn 7,40-53

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

5. A templomban az ismerősök legfeljebb fejhajtással köszöntik egymást, de beszélgetés, kézfogás nincs.

6. Figyelmünket a templom, a szentmise foglalja le, anélkül, hogy a templom közönségét szemlélnönk jobbra-balra, vagy hátra tekintgetve.

7. Szentmise, istentisztelet, prédikáció alatt kerüljünk minden fölösleges mozgást, sétálást, hogy ne zavarjuk a hívek figyelmét, áhítatát. A műemlék-látogatás nem istentisztelet idejére való.

(folytatjuk