Back to top

Római Katolikus Plébánia - NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Plébánia - NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőn, április 3-án,  9,00 órától templomtakaritást szervezünk a plébánia templomban. Kérjük a kedves híveket, hogy jöjjenek segíteni.

2, Április 6, 7 és 8-án  lesz  Medgyesen a nagyböjti lelkigyakorlat, amelynek vezetője Ft. Szőcs Csaba a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.

. A lelkigyakorlat programja a következő:

Csütörtök  április 6:

-Plébániatemplom: 17,30 órától gyóntatás; 18,00 órától szentmise

 Péntek április 7:

-Plébániatemplom: 17,00 órától gyóntatás; 17,30 órától keresztút; 18,00 órától szentmise

Szombat, április 8:

- Plébániatemplom: 10,30 órától gyóntatás, 11,00 órától szentmise. A szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét idős és beteg testvéreinknek.

3. Jövő vasárnap Virágvasárnap. A szentmisét a templom udvarán kezdjük a barkaszenteléssel, ahonnan közösen vonulunk a templomba, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nôvérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az Urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár, az ő testvérük volt. A két leánytestvér megüzente Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!'' Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.'' Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét Judeába?'' A tanítványok ezt mondták neki: ,,Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint odamégy?'' Jézus ezt felelte: ,,Nem tizenkét órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság.'' Ezt mondta, azután hozzátette: ,,Lázár, a mi barátunk elaludt. De én megyek és fölkeltem.'' A tanítványok így szóltak: ,,Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul.'' Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: ,,Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá!'' Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: ,,Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!'' Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.'' Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!'' Erre Márta így szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.'' Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?'' Márta ezt válaszolta neki: ,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!'' E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: ,,Megjött a Mester, és hív téged!'' Ennek hallatára ő rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!'' Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?'' Azok így szóltak: ,Jöjj, Uram, és lásd!'' Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a  zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette őt!'' Némelyek azonban így szóltak: ,,Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?'' Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: ,,Vegyétek el a követ!'' Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.'' Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!'' Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttét engem!'' E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!'' A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: ,,Oldjátok fel, hogy járni tudjon!'' A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták,. amit cselekedett.

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Április

   2. Ez 37,12b-14      3. 2Kir 4,18-37       4. Szám 21,4-9

       Róm 8,8-11            Jn 8,1-11               Jn 8,21-30

         Jn 11,1-45                                                  

 

                   5. Dán 3,14-95                           6. Ter 17,3-9

                        Jn 8,31-42                                  Jn 8,51-59

 

                    7. Jer 20,10-13                   8. Ez 37,21-28

                        Jn 10,31-42                        Jn 11,45-56

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Achim és Nicolae

Kedd: 9,00 – Maria és családja szándékára

        18,00 – Rózsafüzés társulat tagjaiért

Szerda: 7,30 – Burján János (6 hónap)

             17,00 - Rózsafüzés társulat tagjaiért

Csütörtök: 7,30 – Mariana egészségéért

               18,00 -

Péntek:   7,30 – Ft. Viorel

             18,00  - Lőrincz Lajos (6 hónap)

Szombat: 11,00

 

TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

8. A ruházat tisztességes legyen: félmeztelenség nem talál a szent helyhez, még kevésbé a szentáldozáshoz.

9. A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imákat, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányait. A szentmise nem magánájtatosság. Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük és együtt fejezzük be másokkal. A szép közös éneket ne zavarja egyesek túleröltetett hangja. Akinek hallása bizonytalan, egészen halkan kapcsolódjék az éneklésbe.