Back to top

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Római Katolikus Egyház: 

HIRDETÉS:

1. Kedden, június 13-án Páduai Szent Antal ünnepe. Szentmise reggel 9,00 és délután 18,00 órakor lesz a plébánia templomban. A szentmise keretében megszenteljük a liliomokat.

2. Csütörtökön Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szentmisék a Szt. István templomban de. 9,30, a plébániatemplomban du. 18,00 órakor. A hagyományos Úrnapi körmenetet az esti szentmise keretében fogjuk tartani. Kérjük a kedves szülőket, hozzák el kislányaikat az úrnapi esti szentmise körmenetére, hogy virágszirmok hullatásával méltó módon tudjuk köszönteni az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézust.

EVANGÉLIUM:

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

 

ELMÉLKEDÉS:

A Nikodémussal folytatott beszélgetés folytatódik a mai evangéliumban. E részben Jézus feltárja beszélgetőtársa számára az isteni szeretet titkát. Szavaiból mi is megértjük, hogy mi indította a mennyei Atyát a megváltói terv véghezvitelére, és mi vezette a Fiút a szenvedés és az önfeláldozás vállalására. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” – mondja Jézus. A teremtéstől a világ végéig megnyilvánuló üdvtörténet forrása a mennyei Atya szeretete, amely kiárad a világ és a világban élő emberiség felé. Isten az, aki szeretetének jeleként életet ad, megteremti az embert, és biztosítja az ember számára az életfeltételeket. A szeretetből teremtett és szabadsággal felruházott emberrel Isten kapcsolatba lép, de az ember képes szembeszállni Istennel, ez a bűn. Isten újra lehetőséget ad az embernek, hogy visszataláljon hozzá és szeretetéhez. A bűnös, Istentől elforduló embert a megváltás menti meg az örök kárhozattól. A végtelenül irgalmas Isten mindent megtesz tehát a mi üdvösségünk érdekében, szeretetét azonban sok ember visszautasítja. Ők azok, akik „jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot.” Aki szabad akarattal cselekszi a bűnt, annak következményét is magára vonja, mert senki nem kerülheti ki Isten igazságosságát.

 

A TEMPLOMI REND SZABÁLYAI

5. A templomban az ismerősök legfeljebb fejhajtással köszöntik egymást, de beszélgetés, kézfogás nincs.

6. Figyelmünket a templom, a szentmise foglalja le, anélkül, hogy a templom közönségét szemlélnönk jobbra-balra, vagy hátra tekintgetve.

7. Szentmise, istentisztelet, prédikáció alatt kerüljünk minden fölösleges mozgást, sétálást, hogy ne zavarjuk a hívek figyelmét, áhítatát. A műemlék-látogatás nem istentisztelet idejére való.

(folytatjuk)

 

 

A HÉT SZENTJE:

 Páduai Szent Antal

1195-ben született Lisszabonban, előkelő vallásos családban. Fernando nevet kapta a keresztségben. Tizenöt éves korában belépett az Ágoston-rendi szerzetesek közé. Amikor az első ferences vértanúk holttestét hazahozták Marokkóból, ez olyan nagy hatással volt rá, hogy belépett az ő rendjükbe, és ekkor vette fel Remete Szent Antal iránti tiszteletből az Antal nevet. Betegsége megakadályozta abban, hogy marokkóba menjen, és ezért Itáliába került. Szent Ferenc Bolognába küldte, ahol a rendi növendékek tanítója lett. Prédikációira az emberek tódultak hozzá, és ő maga is számos utat tett Franciaországba és Észak-Itáliába. A szegények mellé állt, és határozottan fellépett minden jogtalanság ellen. 1231-ben Páduába tartott nagyböjti lelkigyakorlatot, amely lelkileg is felrázta a várost. Alapelve volt: „A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.” Néhány hónappal később a betegség teljesen felőrölte egészségét, és június 13-án, 36 éves korában befejezte földi életét. Számos csoda és imameghallgatás igazolta életszentségét. Halála után tíz hónappal IX. Gergely pápa szentté avatta. Az egyik legnépszerűbb szent, szobra szinte minden templomban megtalálható, a ferences templomokban pedig végzik a keddi Szent Antal-ájtatosságot, minden egyes alkalommal életének egy–egy eseményéről való elmélkedés keretében.

 

MISEREND:

Hétfő: 7,30 – Bényi Juliánna egészségéért

Kedd: 9,00 –  Mária, János, Szilvia, Gergely és Ibolya

         18,00 –  † Kovács Imre (6. évf.)

Szerda: 7,30 –

            17,00 – Gheorghe egészségéért

Csütörtök: ÚRNAPJA

Péntek: 7,30 –

             18,00 – Ioana egészségéért

Szombat: 7,30 – Lucia nővér

             17,00 – Bartalis Imre (6 hetes)

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Június

11. Kiv 34,4b-6.8-9;2          12. 1Kor 1,1-7       13. Iz 61,1-3a

      2Kor13,11-13                    Mt 5,1-12              Lk 10,1-9   

      Jn 3,16-18              

                   14. 2 Kor 3,4-11    15. MTörv8,2-3.14b-16a

                         Mt 5,17-19           1Kor 10,16-17

                                                                 Jn 6,51-58

                   16. 2 Kor 4,7-15               17. 2 Kor 5,14-21

                         Mt 5,27-32                        Mt 5,33-37