Back to top

Római Katolikus Plébánia- ADVENT II. VASÁRNAPJA

HIRDETÉS:

Kedden, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe. Szentmisék a Szent István templomban d.e. 9,30 órától, a plébániatemplomban d.u. 17,00 órától lesznek.

 

EVANGÉLIUM:

    Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.''

 

         A HÉT SZENTJE:

Szent Ambrus

Trierben született 340 körül, családja Rómából származott. Rómában tanult, diplomáciai pályára készült, majd Sirmiumban (Sremska Mitrovica) volt hivatalnok.

374-ben Milánóban működött mint a város prefektusa, és egy püspökválasztás során a katolikusok és ariánusok csaknem véres zavargásba keveredtek. Ambrus a rend fenntartására katonákkal sietett a helyszinre. Ekkor a nép, egy gyermek bekiabálására, közfelkiáltással püspökké választotta, pedig akkor még csak hittanuló volt. Megkeresztelkedett, pappá szentelték, és egy hét múlva  december 7-én fel is szentelték Milánó püspökévé. Püspöki feladatait nagyon jól látta el, mindenki iránt gyakorolta a felebaráti szeretetet, népe pásztora és tanítója volt. Az ariánusok ellen küzdött, könyveket írt, kiváló szónok volt, és küzdött a pogányság maradványai ellen is. Beszédeit tömegek hallgatták, tanulmányozására Ágoston Afrikából Milánóba utazott. A szónoklatok  hatása alatt Ágoston megtért, megkeresztelkedett, új életet kezdett. Hatalmas tudása, kiváló politikai érzéke, rendíthetetlen hite a legjelentősebb egyházatyák közé emelte. Mindég a legfontosabbnak tartotta a püspöki feladatait, de ebben gyakran gátolta a politikában rá váró feladatok megoldása. Meghalt 397. ápr. 4-én Milánóban és ott van eltemetve.

ELMÉLKEDÉS: 

            Az üdvösség hajnala minden ember számára felvirrad Isten népének legínségesebb pillanataiban is felhangzik a próféta szava, aki költõhöz illõ szavakkal szólít fel a bizakodásra és a közelgõ nagy fordulatra, amikor is Isten szavára egyé lesznek azok, akiket szétszórt a megpróbáltatás. Megható ez az örökké visszatérõ reménysugár, a kitartó hit, el nem fogyó bizalom Isten iránt. Pál apostol levelében Jézus Krisztus napjáról beszél, ez az Õ második eljövetele. Az apostol örömének ad hangot, hiszen a filippiek egyházában nagy lelkesedéssel fogadták az evangéliumot. A cél azonban a lelkesedésen túlmenõen az, hogy az igaz élet gyümölcseiben is bõvelkedjenek. Pál imádkozik értük, de jól tudja, hogy a kiteljesedés csodája Isten Lelkétõl függ, aki megkezdte bennük a jót, s várhatóan be is fejezi azt. Az evangéliumban jó néhány történelmi személyiség nevének említésével találkozunk. Itt van Tibériusz császár, Pilátus és Heródes, Annás és Kaifás fõpapok. Látszólag õk uralnak minden világi és egyházi hatalmat. Az üdvösségtörténetnek vannak azonban más szereplõi is. Színre lép Keresztelõ Szent János, akinek szavai Izajást idézik, s ezzel meghirdeti, hogy elérkezett az üdvösség ideje. A pusztában kiáltónak szava messze hallatszik. Meghalljuk-e mi is? Miért ne hallhatnánk?! Ha olvassuk szavait, meg is hallhatjuk azokat, eljuthatnak értelmünkig, szíveinkhez. Elõ kell készíteni az Úr útját az Õ eljövetelére! Vonuljunk a pusztába? Vagy már ott vagyunk? János pusztáról beszél, ám a Jordán melléken prédikál. A Puszta a tisztulás helye. Ott nincs semmi más, csak mi és az Isten. A puszta az ember lelki pusztasága, kietlensége, még akkor is, ha mindenütt anyagi gazdagság vesz körül bennünket. Talán egyszer ráébrednek az emberek erre az igazságra, mert a polcok kínálata véges, s a pénztárcánké még inkább.

MISEREND:

Hétfő: 6,30- Virginia szándékára

Kedd: SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE

Szerda:6,30- Gheorghe, Virginia, Gheorghe, Adriana, Marian, Lenuta, Adelin és Andrei szándékára

            16,30–

Csütörtök:6,30 –Zaharie, Virginia, Cosmin, Liliana és Andrei szándékára

            16,30-

Péntek:  6,30 – János, Ida, János, Sándor, György és Éva

              17,00 –   Bârcea Róza (6 hetes)

Szombat: 6,30 - Zaharie, Virginia, Cosmin, Liliana és Andrei szándékára

 

               16,30 – 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: DECEMBER

6.  Bár 5,1-9         7. Iz 35,1-10      8. Ter 3,9-15.20

     Fil 1,4-6.8-11       Lk 5,17-26         Ef 1,3-6.11-12     

     Lk 3,1-6                                        Lk 1,26-38

 

 9. Iz 40,25-31            10.  Iz 41,13-20

                  Mt 11,28-30               Mt 11,11-15

 

 11.  Iz 48,17-19              12. Sir 48,1-4.9-11

                   Mt 11,16-19                    Mt 17,10-13

Római Katolikus Egyház: