Back to top

Római Katolikus Plébánia- ÉVKÖZI XXXII. VASÁRNAP

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI NOVEMBER HÓNAPRA

Általános: Hogy valamennyi férfi és nő a világon, különösen azok, akikre politikai és gazdasági téren felelősség hárul, soha el ne mulassza a teremtés védelmére szóló elkötelezettségét.

Missziós: Hogy a különféle vallások hívői, életük tanúságtételével és testvéri párbeszéddel, adjanak világos bizonyítást arról, hogy Isten szava a békesség hordozója.

EVANGÉLIUM:

           

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: ,,Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.'' Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.''

           

ELMÉLKEDÉS:

           

             Az evangélium az írástudók látszatvallásosságát állítja szembe az özvegy igaz vallásosságával. Jézus mindkettőt felismeri, őt nem lehet megtéveszteni, mert az ember szívébe lát. A történet Jézus kritikájával kezdődik. Leleplezi az írástudók szándékát, akik jól ismerik ugyan a törvényeket és a vallási előírásokat, de csak a látszatra törekszenek. Nem meggyőződésből és főként nem Isten iránti szeretetből fakadnak vallásos cselekedeteik, hanem csupán az emberek tetszését akarják elnyerni. A vallásgyakorlat külsőségekre szorítkozik, a szív és lélek odaadása nélkül. Ők a pénz, a hatalom, a dicsőség szeretetének útját választották.  Ami belőlük hiányzik, tudniillik az Isten iránti szeretet és az élet felajánlása, az megmutatkozik az özvegyasszony cselekedetében, aki egész megmaradt vagyonát a templom perselyébe dobja. Vagyonnak ugyan túlzás nevezni a csekély összeget, de az özvegynek valóban ez volt mindene. Tettével Istenre bízza magát, egész életét. Jézus nem csupán a tettét veszi észre, hanem felismeri a mögötte húzódó szándékot is, amely az igaz vallásosság jele az ő szemében. Mindent odaadni Istennek, az ő szeretetére és gondviselésére bízni az életet, ez a vallásosság lényege. Van-e bátorságom ahhoz, hogy az anyagi javak nyújtotta biztonság helyett Isten gondviselésére bízzam magamat? 

A HÉT SZENTJE:

Nagy szent Leó pápa

A hagyomány annyit őrzött meg róla, hogy Tusculanumban született. Az első történelmi adat I. Caelestin pápa (422-432) idejéből van. Leo akkor mint diakonus Galliában járt. III. Sixtus (432-440) ismét Galliába küldte, és ott érte a pápa halálhíre. Őt választották meg utódjául. Pápasága alatt történt, hogy Attila 452-ben, Genzerich, a vandálok királya pedig 455-ben Rómát fenyegették. A szent pápa mindkettőt visszafordulásra bírta. Sokat küzdött az eretnek tanítások ellen. 451-ben az ő apostoli levele nyomán döntött a chalcedoni zsinat. Írásai és beszédei miatt az egyháztanítók között tiszteljük.461. november 10-én halt meg. A Vatikánban temették el.

 

MISEREND:

 

Hétfő: 7,30 – Ildikó szándékára

Kedd:  9,00 – Viorica, Petre és Gafte egészségéért

           17,00 - Mihály

Szerda: 7,30 -   Ioan, Virginia, Maria és Cristi

             16,30 – Popa Ioan Cătălin egészségéért

Csütörtök: 7,30 – Valeria, Ioan és Ştefan

                16,30 -  Ferenc, Anna és családjuk szándékára

Péntek:  7,30 – Otilia, Gheorghe, Iuliu és Doina

             17,00 – Kovács Imre, Lajos, Katalin és Erzsébet

Szombat: 7,30 – Liubova egészségéért

                16,30 -

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR: November

 

8. 1Kir 17,10-16   9. Ez 47,1-8.8-9.12     10.Sir 39,8-14

    Zsid 9,24-28        1Kor 3,9c-11.16-17       Mt 16,13-19             

    Mk 12,38-44        Jn 2,13-22

 

              11. Iz 61,1-3a            12. Ef 4,1-7.11-13

                    Mt 25,31-40               Jn 17,20-26

 

             13. Bölcs 13,1-9         14. Bölcs 18,14-16

                   Lk 17,26-37                Lk 18,1-8

 

TEMETÉSEK:

 

 Bârcea sz. Nagy Róza 90 éves

 Ciuciulea sz. Veress Magdolna 74 éves

                Molnos sz. Kiss Juliánna 95 éves

 

HIRDETÉS:            

       Jövő vasárnap, november 15-én végezzük a megszokott Szent Erzsébet napi gyűjtést a Főegyházmegyei Caritas javára, ebben az esztendőben a hátrányos helyzetű gyermekekért.

Római Katolikus Egyház: