Back to top

Római Katolikus Plébánia- XXIV. ÉVKÖZI VASÁRNAP

 

EVANGÉLIUM:

 Abban az időben:
      Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: ,,Kinek tartanak engem az emberek?'' Azok így válaszoltak: ,,Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.'' Erre megkérdezte tőlük: ,,Hát ti mit mondotok, ki vagyok?''

 Péter válaszolt: ,,Te vagy a Messiás!'' Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta. Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: ,,Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.'' Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: ,,Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti  életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

 

ELMÉLKEDÉS:

Jézus szenvedésére és halálára gondolva néha talán mi is azt kérdezzük, hogy miért kellett a megváltásnak éppen így történnie, miért nem más módot választott a mennyei Atya? Emberi elképzeléseink sokszor messze eltérnek Isten szándékaitól. Az apostolokat is megkísértette egykor ez a gondolat. Erről tanúskodik Péter esete, aki tiltakozik akkor, amikor Jézus közelgő szenvedéséről és haláláról szólva a megváltás titkába avatja be őket. Ő és apostoltársai talán szívesebben örültek volna egy dicsőségesen az emberek elé lépő Messiásnak. Ez meg is történik majd Jézus feltámadásával, de ehhez át kell lépnie az Úrnak a halál kapuján. Csak miután minden megtörtént, azaz a kereszten beteljesedett a megváltás és a feltámadás új fénybe állítja azt, akkor beszélhetnek majd az apostolok a Messiásról, hiszen ekkor, a feltámadás fényében fogják megérteni a történteket. 
 

 

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:  Szeptember

13. Iz 50,5-9a    14. Szám 21,4b-9     15. Zsid 5,7-9

      Jak 2,14-18        Fil 2,6-11                Lk 2,33-35         

      Mk 8,27-35           Jn 3,13-17

                      16. 2Kor 4,7-15       17. 1Tim 4,12-16

                            Jn 17,11b-19            Lk 7,36-50

 

                      18. 1Tim6,3-12        19. 1 Tim 6,13-16

                            Lk 8,1-3                       Lk 8,4-15

 

 

A HÉT SZENTJEI:

Szent Kornél pápa, szent Ciprián püspök, vértanúk

SZENT CIPRIÁN Kartágóban született 210 körül, pogány családban. Szónoki iskolába járt, szónok és tudós akart lenni. Későn kezdett a vallás iránt érdeklődni, csak 45 éves korában. Megtérve pap lett, 249-ben Kartágó püspökévé szentelték. A Déciusz féle keresztényüldözés készületlenül érte az egyházat, sokan meginogtak, elhagyták hitüket. Tetteivel, írásaival kitünően vezette egyházát, kiválóan támogatta Kornél pápát az eretnekek elleni küzdelmében. A bűnbánókat, a visszatérő hittagadókat szívesen fogadták vissza az egyházba.

Az üldözés elmúltával dögvész támadt Kartágóra és környékére, nagyon sokan estek áldozatul a járványnak. A katasztrófa okául a propaganda a keresztényeket jelölte meg. A csapás szerintük az ősi hit elhagyása miatt tört ki. A Valerianusz-féle üldözés idején számkivetésbe küldték Kurúbisba, majd egy év múlva halálra itélték. 258. szeptember 14-én vértanúságot szenvedett kard által. Fényes temetése volt és két templomot is szenteltek tiszteletére, egyet vértanúsága helyén, egyet pedig sírja fölé.

SZENT KORNÉL  pápa  250-ben Deciusz császár üldözése során Szent Fábián pápa meghalt a börtönben. Üresen maradt székét 14 hónapig nem töltötték be, hanem szóvívőként intézte az ügyeket Nováciusz ellenpápa. Az üldözés enyhülésekor 251-ben a becsvágyó szóvívő helyett egy minden becsvágy nélküli papot, Kornéliuszt választották pápává. Csupán két évig uralkodott. Az eretnekek elleni küzdelemben Ciprián püspökkel eredményesen dolgozott. Nagy tisztelet és igen jó benső viszony alakult ki köztük. Nagy szelídséggel, de határozottan lépett fel a tévelygők ellen, az egység érdekében. Gallusz császár az újból megindult üldöztetés során száműzte, Civitavechia mellett szenvedett vértanúságot. Holttestét Rómában a Kallixtusz-katakombában temették el. Sírfelirata az első latin nyelvű pápai sírfelirat.

 

MISEREND:

Hétfő: SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

Kedd:9,00–Eugenia, Lucreţia és Denisa egészségéért

           18,00 –

Szerda:7,30–Hálaadó szentmise (Andrei, Liana és Nicolae)

             17,00 –

Csütörtök: 7,30 –

                17,00 -  

Péntek:  7,30 –

             18,00 - 

Szombat: 7,30 –

                 17,00 –

 

TEMETÉSEK:

            Klein Lujza 88 éves

              Pakot szül. Lengyel Erzsébet 80 éves

Római Katolikus Egyház: