Back to top

Római Katolikus Plébánia- XXX. ÉVKÖZI VASÁRNAP

HIRDETÉSEK:

1. Hétfőtől áttérünk a téli programra, azaz a plébánia templomban az esti szentmisék 17,00 órától, a Szent István templomban pedig 16,30 órától lesznek.

2. Jövő vasárnap, nov. 1-e, Mindenszentek ünnepe. Szentmisék a megszokott vasárnapi sorrendben lesznek. Egyben elsővasárnap, a szentmisék végén rövid szentségimádás lesz. A régi katolikus temetőben du. 16,00 órától megemlékező szertartást tartunk az elhunytakért. Ha igény van rá, a szertartás után megáldjuk a sírokat.

 

 

EVANGÉLIUM:

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!'' Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: ,,Dávid fia, könyörülj rajtam!'' Jézus megállt és így szólt: ,,Hívjátok ide!'' Odaszóltak a vaknak: ,,Bátorság! Gyere, téged hív!'' Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: ,,Mit akarsz, mit tegyek veled?'' A vak ezt felelte: ,,Mester, hogy lássak.'' Jézus erre így szólt hozzá: ,,Menj, a hited megmentett téged.'' Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

 

ELMÉLKEDÉS:          

 Útja során tanítványai kíséretében Jézus éppen elhagyja Jerikó városát, amikor egy Bartimeus nevű vak koldus kéri segítségét. Kérése meghallgatásra talál, Jézus csodás módon meggyógyítja őt, visszaadja szemevilágát, miközben kijelenti, hogy a gyógyulás a vak hitének köszönhető. Milyen hitre gondolt Jézus? A történetben nincs szó arról, hogy a vak kifejezetten megvallotta volna hitét, nem is kérte ezt tőle senki. Honnan tudta mégis Jézus, hogy a vak hisz benne, isteni erejében és hatalmában? A válasz abban rejlik, hogy a vak „Dávid fiának” nevezte Jézust, amikor megszólította őt, illetve amikor hallgatásra intették őt a tanítványok, akkor többször megerősítette ezt. Abban a korban általánosan elterjedt volt a zsidók között a vélekedés, mely szerint az eljövendő Messiás Dávid király leszármazottja, „Dávid fia” lesz. Amikor tehát a vak koldus így szólítja meg Jézust, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy hisz abban, hogy ő a Messiás. Hitének egy másik jele is van. A prófétai jövendölések szerint a messiási időkben rendkívüli csodák fognak történni, a némák beszélni tudnak majd, a bénák járni, a vakok pedig látni fognak. Amikor Bartimeus a gyógyulás reményében fordul Jézushoz, akkor kifejezi, hogy hisz abban, hogy eljött a messiási idő, most van itt az ideje, hogy ő, a vak ember lásson. Ezt a hitet jutalmazta meg a mi Urunk.

 

A HÉT SZENTJE:

Boldog Romzsa Tódor

1911. április 14-én született a kárpátaljai Nagybocskón az egykori Magyarországon, Máramaros vármegyében, a rahói járásban, görög katolikus magyar családban. A huszti gimnáziumban szerzett érettségi után főpásztora Rómába küldte, ahol teológiai tanulmányait a Collegium Germanicum, majd a Russicum növendékeként a Gregoriana egyetemen végezte. Rómában szentelték pappá 1936. december 25-én. 1938 tavaszától parókus Bereznán és Alsóbisztricán (a huszti kerületben), 1939 őszétől spirituális az Ungvári Papnevelő Intézetben, és teológiai tanár az ottani Hittudományi Főiskolán. Ruszinul és magyarul szólt kispapjaihoz, akik rajongtak érte. 1944. szeptember 24-én szentelték püspökké Ungváron. Jelmondata: „Szeretlek téged, Uram, én erősségem; az Úr az én erősségem; és oltalmam.” A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba és templomainak elvétele. Mivel paptársaival együtt elutasította azt a manifesztumot, amely azt kérte, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet, elkezdődött a papok üldözése. Közülük sokakat letartóztattak. Őt, mint a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspökét és kísérőit 1947. október végén, a lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve teherautóval elgázolták. A sebesülteket a munkácsi kórházba szállították, ahol az államrendőrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-én megmérgezte. A hitben való állhatatossága példaként szolgál a papság és hívek számára. 28 görög katolikus vértanútársával 2001. június 27-én Lvovban (Ukrajna) II. János Pál pápa Aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta.

MISEREND:

Hétfő: 7,30 –

Kedd: 9,00  - Viorica, Petre és Gafte egészségéért

           17,00 – Réka

Szerda: 7,30 - Ioan, Virginia, Maria és Cristi

             16,30 –

Csütörtök: 7,30 - Valeria, Ioan és Ştefan

                16,30 -

Péntek:  7,30 –

              17,00- Engi Károly

Szombat: 7,30 -

                16,30 –

 

IGELITURGIKUS NAPTÁR:   Október

25. Jer 31,7-9        26.Róm 8,12-17     27. Róm 8,18-25

      Zsid 5,1-6             Lk 13,10-17             Lk 13,18-21              

     Mk 10,46-52

 

              28. Ef 2,19-22           29. Róm 8,31-39

                    Lk 6,12-19                 Lk 13,31-35 

 

            30. Róm 9,1-5           31. Róm 16,3-9;16;22-37

                   Lk 14,1-6                  Lk 16,9-15

 

Római Katolikus Egyház: