Back to top

A medgyesi unitárius egyház története

A medgyesi unitárius egyház rövid története

      A XIX. században a kiegyezésig Medgyes egy zárt szász közösséget alkotott. A kiegyezés után a vasútépítéssel az iparosodás gyors fejlődésnek indult. A magyar adminisztráció bevezetése megfelelő tudású tisztviselőket igényelt. Ekkor kezdődött meg a magyarság betelepedése városunkba, elsősorban a Kisküküllő mentéről és a Székelyföldről.
         Az első unitárius prédikáció 1890-ben hangzott el a református templomban, Gvidó Béla szőkefalvi lelkész tartotta.

      1894-ben Medgyes Szőkefalva leány egyházközsége 1910-ig, a medgyesi szolgálatot a szőkefalvi unitárius lelkészek végzik el.
      1910-ben létrejön Segesvár, Erzsébetváros és Medgyes leányegyházközségek részére egy körlelkészi állás Segesvár központtal. A medgyesi unitárius egyház választott lelkésze Nagy Béla.
    1928-ban kiválik e hármas szövetségből Segesvár. A két leányegyházközséget, Erzsébetvárost és Medgyest, Erzsébetváros központtal, segédlelkészek irányítják (Mátyus Gergely, Fazakas Jenő, Rostás Dénes).
       1933-tól a medgyesi gyülekezet szorgalmazza az önállósulást. Ez év nyarán Nagy Sándor jegyző, majd pénztárnok három hónapos kemény munkával összeírja a medgyesi unitáriusokat (375 lélek, az azelőtt nyilvántartott 107 lélekhez viszonyítva). Nagy Sándor ebben az időben megírta A medgyesi unitárius egyház története című munkáját (kézirat).
         1934-ben megalakul a Medgyesi Unitárius Nőszövetség.
         Az 1935-ös összeírásnál a lélekszám 530. Május 30-án 17 fiatal konfirmál. Létrehozzák az unitárius temetőt.
         1936-ban, a várostól kiutalt 625 négyzetméter területen megkezdődött a templom és a papilak építése. Ez az építkezés elhúzódott 1996-ig , a torony felépüléséig. Ennek az időszaknak lelkészei: Bende Béla, Sükösd Pál, Miklós István, Kiss Károly.
         1940-ben a bécsi döntés után az 537 lelkes gyülekezet 250-re apad.

Megvalósításaink 1990-2000 között

        A diktatúra éveiben az akkori városvezetés megakadályozta a templom építésének befejezését, a torony felépítését. Az engedélyek beszerzése elhúzódott 1993-ig. Az akkori nagy infláció a megtakarított pénzünknek vásárlóerejét összezsugorította.
       1993 május 3-án szerződést kötött a medgyesi Unitárius Egyház az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Szeben megyei szervezetével egy Szeben megyei Magyar Ház építésére, az Illyés Közalapítvány anyagi támogatásával. A Millennium Ház felavatása 2000 június 25-én volt. A Millennium Házban székel az EMKE és a Szeben megyei RMDSZ. Ez időszakban fejeződött be a templom felújítása, építése: toronyépítés, nagy székelykapu a főbejárathoz, kis székelykapu a templomi bejárathoz, a szószék, papiszékek, lambéria, padok újrafestése. E közösségünk számára nagy volumenű munkálatok megszervezése és kivitelezése Kiss Károly lelkész és a mögéje felsorakozó előljárók, hívek munkáját dicséri.
     A megismétlődő árvizek lakhatatlanná tették az alagsorban levő papilakot. Az egyházközség rákényszerült egy kétszobás tömbházlakás megvásárlására.
       1995-ben a medgyesi egyházközség testvéregyházközségi kapcsolatot teremtett az amerikai Los Gatos-i és Evanstoni gyülekezettel. Újra alakult az Unitárius Nőszövetség és Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.
    1999-ben Magyarországra kitelepült Veress Gáspárné, Keresztély Hajnalka férjével harangot ajándékozott egyházközségünknek, az elhunyt édesapja Keresztély Sándor emlékére. 2006-ban Kiss Károly lelkész nyugdíjba vonult és helyét Cseh Dénes foglalta el 2010 júniusáig. 2010-ben felújítottuk az alagsori, volt lelkészi lakást (villanyhálózat, víz és csatornahálózat, központi fűtés, nyílászárók kicserélése). Sajnos a helyiség mikroklímája nem megfelelő, és ezért lakásként nem használható.

Nagy Ferenc

Unitárius Egyház: